Screen Reader Mode Icon
Mae'r fwrdeistref sirol wedi datblygu enw da am chwaraeon dŵr ynghyd â beicio mynydd, beicio a cherdded sydd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn edrych ar opsiynau priodol i gefnogi datblygiad cynaliadwy chwaraeon dŵr ynghyd â beicio mynydd, beicio a cherdded.
 
Mae'n bwysig ein bod yn deall anghenion a dyheadau defnyddwyr a byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi'r holiadur byr isod erbyn Hydref 31ain 2022 os gwelwch yn dda.   Mae'r gwaith mewn cam cynnar ac mae'n destun ystyriaethau ariannu a chynllunio.  
 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect hwn, e-bostiwch tourism@bridgend.gov.uk yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

The county borough has developed a reputation for watersports along with mountain biking, cycling and walking which have become increasingly popular.  Bridgend County Borough Council is exploring appropriate options to support the sustainable development of non-motorised watersports along with mountain biking, cycling and walking.
 
It is important we understand users’ needs and aspirations and we would be grateful if you could complete the short questionnaire below by 31st October 2022  please.   The work is at an early stage and is subject to funding and planning considerations.  
 
If you have any questions about this project, please e-mail tourism@bridgend.gov.uk at Bridgend County Borough Council.
 


Gweithgareddau rydych chi'n cymryd rhan ynddynt / Activities you take part in:  Rydyn ni'n awyddus i ddeall y mathau o weithgareddau chwaraeon dŵr ynghyd â beicio mynydd, beicio a cherdded yr ydych yn cymryd rhan ynddynt. / We would like to understand the types of watersports activities along with mountain biking, cycling and walking which you take part in. 

Question Title

* 1. Beth yw'r PRIF weithgaredd hamdden awyr agored rydych chi'n cymryd rhan ynddo (dewiswch un)? / What is the MAIN outdoor recreation activity you take part in (please select one)?

Question Title

* 2. Yn ogystal â'ch prif weithgaredd, ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill? Ticiwch bob un sy'n berthnasol / In addition to your main activity, do you take part in other activities? (tick all that apply)?

Question Title

* 3. Pa mor aml ydych chi'n cymryd rhan yn eich prif weithgaredd drwy gydol y flwyddyn? / How often do you take part in your main activity throughout the year? 

  Bob dydd / Everyday  4 i 6 gwaith yr wythnos / 4 to 6 times per week  2 i 3 gwaith yr wythnos / 2 to 3 times per week  Unwaith yr wythnos / Once a week  Sawl gwaith mewn mis / Several times a month   Unwaith neu ddwy y mis / Once or twice a month Dim o gwbl / Not at all 
Ionawr / January 
Chwefror / February 
Mawrth / March 
Ebrill / April 
Mai / May 
Mehefin / June 
Gorffennaf / July 
Awst / August 
Medi / September 
Hydref / October 
Tachwedd / November 
Rhagfyr / December 

Question Title

* 4. Yn eich prif weithgaredd, a fyddech chi'n disgrifio'ch hun fel / In your main activity would you describe yourself as:

Question Title

* 5. Faint o bobl oedd yn eich grŵp pan wnaethoch chi gymryd rhan yn eich prif weithgaredd diwethaf? / How many people were in your group when you last took part in your primary activity? 

Question Title

* 6. Pan fyddwch chi’n cymryd rhan yn eich prif weithgaredd, ydych chi fel arfer/ When you take part in your main activity are you usually:

Question Title

* 7. Faint o deithiau hamdden awyr agored ydych chi wedi bod arnynt yn ystod y 12 mis diwethaf a oedd yn cynnwys o leiaf un noson i ffwrdd o'ch cartref? / How many outdoor recreation trips  have you been on in the last 12 months which involved at least one night away from home? 

Question Title

* 8. Pan fyddwch chi’n aros i ffwrdd dros nos ar eich taith gweithgareddau, pa mor hir yw'r daith fel arfer? / When you stay away overnight on your activity trip, typically how long is the trip? 

Question Title

* 9. Pan fyddwch chi'n aros i ffwrdd dros nos ar eich taith gweithgareddau, ble ydych chi'n aros fel arfer? / When you stay away overnight on your activity trip, where do you typically stay? 

Question Title

* 10. Pa ffactorau sy'n bwysig o ran dylanwadu ble rydych chi'n penderfynu mynd i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn? / What factors are important in influencing where you decide to go to take part in this activity? 

  Ddim yn bwysig o gwbl / Not at all important  Ychydig yn bwysig / Slightly important Pwysig / Important  Eithaf pwysig / Fairly Important  Pwysig iawn / Very Important
Mae'r ardal yn lle da i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn / The area is a good place to take part in this activity 
Rydw i’n gwybod fy mod yn mynd i gyfarfod â phobl eraill debyg i mi / I know I am going meet up with other likeminded people 
Golygfeydd deniadol / Attractive scenery 
Amrywiaeth o leoedd eraill i ymweld â nhw gerllaw / Range of other places to visit nearby
Traeth sydd ag achubwr bywyd (os ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgareddau ar ddŵr) / Availability of a life guarded beach (if taking part in water-based activities) 
Rwyf wedi ymweld o'r blaen / I’ve visited before 
Argaeledd hyfforddwyr / darparwyr hyfforddiant / Availability of instructors / training providers 
Sesiwn gweithgareddau y gellir ei harchebu sy'n cynnwys llogi offer / Bookable activity session which includes equipment hire 
Sgoriau Trip Advisor positif / Positive Trip Advisor ratings 

Question Title

* 11. Pa mor bwysig yw sicrhau bod y cyfleusterau ategol canlynol ar gael? / How important is it to have the following supporting facilities available? 

  Ddim yn bwysig o gwbl / Not at all important  Ychydig yn bwysig / Slightly important  Pwysig / Important  Eithaf pwysig / Fairly Important  Pwysig iawn / Very Important 
Llety addas / Suitable accommodation 
Maes parcio gerllaw / Nearby car parking 
Caffis sy'n gweini bwyd lleol / Cafes serving local food 
Tafarndai / Pubs 
Siop sy'n canolbwyntio ar weithgareddau lle gallaf brynu offer / Activity focussed shop where I can purchase equipment 
Siop sy'n canolbwyntio ar weithgareddau lle gallaf logi offer / Activity focussed shop where I can hire equipment 
Toiledau (gan gynnwys rhai hygyrch) / Toilets (including accessible) 
Cawodydd / cyfleusterau newid (gan gynnwys rhai hygyrch) / Showers / changing facilities (including accessible)

Question Title

* 12. Pan fyddwch chi’n archebu llety, pa mor bwysig yw'r elfennau canlynol? / When you are booking accommodation, how important are the following elements? 

  Ddim yn bwysig o gwbl / Not at all important  Ychydig yn bwysig / Slightly important  Pwysig / Important  Eithaf pwysig / Fairly Important  Pwysig iawn / Very Important 
Argaeledd llety sy'n diwallu eich anghenion / Availability of accommodation which meets your needs 
Argaeledd llety am brisiau rhesymol / Availability of accommodation at reasonable prices 
Ansawdd llety addas / Quality of suitable accommodation 
Pa mor hawdd yw dod o hyd i rywle i aros / Ease of finding somewhere to stay 
Pa mor hawdd yw archebu / Ease of booking 
Rhywle diogel ar gael i storio offer / Provision of somewhere secure to store equipment 
Rhywle diogel ar gael i olchi offer / Provision of somewhere to wash down equipment 
Hyblygrwydd darparwr llety (e.e. darparu brecwast cynnar) / Flexibility of accommodation provider (e.g. providing an early breakfast)
Agos at leoliad eich gweithgaredd / Close proximity to the location of your activity 
Aros gyda phobl eraill sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau tebyg / Staying with other people taking part in similar activities 
Darparu man cymdeithasol i gyfarfod o fewn y llety / Provision of a social space to meet up within the accommodation 
Cynaliadwyedd neu fanylion gwyrdd y darparwr llety / Sustainability or green credentials of the accommodation provider 

Question Title

* 13. Sut ydych chi'n cael gwybod am leoedd newydd i ymweld â nhw i gymryd rhan yn eich gweithgaredd? / How do you find out about new places to visit to take part in your activity? 

Profiadau gweithgaredd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: Mae'r cwestiynau yn yr adran ganlynol yn canolbwyntio arnoch chi a'ch gweithgareddau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Os nad ydych wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ewch i gwestiwn 22 isod. / Activity experiences in Bridgend County Borough: The questions in the following section are focussed on you and your activities in Bridgend County Borough. If you have not taken part in activities in Bridgend County Borough please go to question 22 below

Question Title

* 14. Ydych chi wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? / Have you taken part any of the following activities in Bridgend County Borough?

  Ydw / Yes  Nac ydw / No 
Syrffio / Surfing
Padlfyrddio ar eich traed / Stand up paddling boarding 
Corff-fyrddio Body boarding
Syrffio barcud / Kite surfing 
Barcud ffoil / Kite foiling 
Caiacio/canŵio (yn y môr) / Kayaking/canoeing (in the sea) 
Nofio dŵr agored (yn y môr) / Open water swimming (in the sea) 
Arfordira / Coasteering
Hwylfyrddio / Windsurfing 
Hwylio / Sailing 
Caiacio/canŵio (mewndirol – llynnoedd ac afonydd) / Kayaking/canoeing (inland – lakes and rivers)  
Nofio gwyllt (mewndirol – llynnoedd ac afonydd / Wild swimming (inland – lakes and rivers) 
Cychod pŵer / Powerboating 
Beicio / Cycling 
Beicio mynydd Mountain biking
Cerdded / Walking 

Question Title

* 15. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cynnig pecyn gweithgareddau "hawdd ei archebu" sy'n cyfuno dau neu fwy o weithgareddau o'ch dewis gyda llety dros nos? / Would you be interested in an “easy to book” activity package offer combining two or more activities of your choice with overnight accommodation?

Question Title

* 16. Pan wnaethoch chi gymryd rhan yn eich gweithgaredd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a oedd hyn yn golygu naill ai aros dros nos, ymweld fel rhan o daith undydd neu a ydych chi'n breswylydd lleol? / When you took part in your activity in Bridgend County Borough, did this involve either an overnight stay, visiting as part of a day trip or are you a local resident? 

Question Title

* 17. Yn y CWESTIWN UCHOD os gwnaethoch ateb "Aros dros nos - aros y tu allan i'r fwrdeistref sirol” ble wnaethoch chi aros? / In the ABOVE QUESTION if you answered “Overnight stay – staying outside of the county borough” where did you stay? 

Question Title

* 18. Beth yw'r prif reswm y gwnaethoch chi aros y tu allan i'r fwrdeistref sirol? / What is the main reason you stayed outside the county borough? 

Question Title

* 19. Sut fyddech chi'n graddio darpariaeth y canlynol o fewn y fwrdeistref sirol? / How would you rate the provision of the following within the county borough?

  Gwael iawn / Very poor Gwael / Poor  Gweddol / Average  Da / Good  Da iawn / Very good  Rhagorol / Excellent  Ddim yn gwybod / ddim yn berthnasol / Don’t know / not applicable
Addasrwydd y dŵr ar gyfer y prif chwaraeon dŵr rydych chi'n cymryd rhan ynddynt / Suitability of the water for the main watersport you take part in 
 Mynediad i draethau / Access to beaches 
Darpariaeth achubwyr bywyd / Provision of lifeguards 
Ansawdd y dŵr / Water quality 
Gwybodaeth am ddiogelwch ar y dŵr / Information on water safety 
Darpariaeth llwybrau beicio mynydd / Provision of mountain biking trails 
Ansawdd llwybrau beicio mynydd / Quality of mountain biking trails 
Darpariaeth llwybrau beicio / Provision of cycling routes 
Ansawdd llwybrau beicio / Quality of cycling routes 
Darpariaeth llwybrau cerdded / Provision of walking trails 
Ansawdd llwybrau cerdded / Quality of walking trails 
Siop sy'n canolbwyntio ar weithgareddau lle gallaf brynu offer / Activity focussed shop where I can purchase equipment 
Siop sy'n canolbwyntio ar weithgareddau lle gallaf logi offer / Activity focussed shop where I can hire equipment 
Argaeledd hyfforddwyr / darparwyr hyfforddiant/ Availability of instructors / training providers 
Sesiwn gweithgareddau y gellir ei harchebu sy'n cynnwys llogi offer / Bookable activity session which includes equipment hire 
Caffis / Cafes 
Tafarndai / Pubs 
Toiledau / Toilets 
Cawodydd / cyfleusterau newid / Showers / changing facilities 
Argaeledd meysydd parcio / Availability of car parking 
Ymdeimlad cynnes o groeso yn yr ardal / Warm sense of welcome in locality 

Question Title

* 20. O ran y ddarpariaeth llety yn y fwrdeistref sirol, sut fyddech chi'n graddio'r canlynol? / In respect of the accommodation provision within the county borough how would you rate the following? 

   Gwael iawn / Very poor  Gwael / Poor Gweddol / Average  Da / Good  Da iawn / Very good  Rhagorol / Excellent  Ddim yn gwybod / ddim yn berthnasol / Don’t know / not applicable 
Argaeledd llety sy'n diwallu eich anghenion / Availability of accommodation which meets your needs 
Argaeledd llety am brisiau rhesymol / Availability of accommodation at reasonable prices 
Ansawdd llety addas / Quality of suitable accommodation 
Pa mor hawdd yw dod o hyd i rywle i aros / Ease of finding somewhere to stay 
Pa mor hawdd yw archebu / Ease of booking 
Rhywle diogel ar gael i storio offer / Provision of somewhere secure to store equipment 
Rhywle diogel ar gael i olchi offer / Provision of somewhere to wash down equipment 
Hyblygrwydd darparwr llety (e.e. darparu brecwast cynnar) / Flexibility of accommodation provider (e.g. providing early breakfast) 
Agos at leoliad eich gweithgaredd / Close proximity to the location of your activity 

Question Title

* 21. Pan fyddwch chi’n cymryd rhan yn eich prif weithgaredd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, pa un o'r canlynol sy'n berthnasol fel arfer (ticiwch un yn unig): / When you take part in your main activity in Bridgend County Borough, is it usually (tick one only):

Amdanoch chi / About you

Question Title

* 22.  Pa un o'r canlynol ydych chi / Are you 

Question Title

* 23. Beth yw eich grŵp ethnig? / What is your ethnic group?