RHAGARWEINIAD
INTRODUCTION

***Please scroll down for English***

Croeso i Arolwg Undeb Bangor 2018-19!


Diolch am roi eich amser i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Bydd eich ymateb yn rhoi gwybodaeth i ni a gaiff ei defnyddio i wella'r gwasanaeth y mae Undeb Bangor a Phrifysgol Bangor yn ei roi i fyfyrwyr.

Hefyd:

  • Cedwir eich atebion yn hollol gyfrinachol
  • Bydd yr arolwg yn cymryd 15 munud i’w gwblhau
  • Gallwch wrthod ateb unrhyw gwestiwn
Sylwch fod y Datganiad Preifatrwydd ar gael i chi ddarllen a'n manylion cyswllt os ydych angen gofyn unrhyw gwestiynau am yr arolwg, drwy glicio "Hoffwn" i Gwestiwn 2.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth!

Dewiswch "Nesaf" i ddechrau'r arolwg.

Ruth, Mark, Muhammad, Louise a Gethin (Eich Swyddogion Sabothol)
***************************************
Welcome to Arolwg Undeb Bangor 2018-19!

We thank you for taking the time to participate in the survey. Your response will give us information to improve the service Undeb Bangor and Bangor University provide to students.

Also:
  • Your responses will be kept strictly confidential
  • The  survey will take 15 minutes to complete
  • You can refuse to answer any question
Please note that you are able to read our Privacy Statement and see our contact details if you need to ask any questions about the survey, by selecting "Yes" to Question 2.

Thank you so much for your responses!

Select “Next” to begin the survey.

Ruth, Mark, Muhammad, Louise and Gethin (Your Sabbatical Officers)


Question Title

1. A wnewch chi gadarnhau eich bod yn hapus i ni ddyfynnu eich sylwadau yn ddienw mewn adroddiadau a negeseuon mewnol ac allanol, os gwelwch yn dda.
Please confirm you are happy for us to quote your comments anonymously in internal and external reports and communication

Question Title

2. A hoffech ddarllen ein Datganiad Preifatrwydd am Arolwg Undeb Bangor cyn ateb yr arolwg?
Would you like to read the Privacy Statement for Undeb Bangor Survey before continuing to respond to the survey?

T