Gwybodaeth yr arolwg

Amcan Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg (SSCE) Cymru yw darparu’r cymorth addysgol gorau posib i blant personél y Lluoedd Arfog yng Nghymru. I wybod mwy am SSCE Cymru, ewch i www.SSCECymru.co.uk
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae SSCE Cymru wedi cyflawni arolwg ysgolion a grwpiau trafod gyda phlant Aelodau’r Lluoedd Arfog. Gweler gwefan SSCE Cymru i weld canfyddiadau’r gweithgareddau hyn.

Am beth mae’r arolwg hwn yn sôn?
Hoffai SSCE Cymru roi cyfle i rieni / gofalwyr plant aelodau’r Lluoedd Arfog rannu eu profiadau am fyw yng Nghymru / symud i Gymru, yr effaith mae eu ffordd o fyw yn ei gael ar addysg eu plant a’r gefnogaeth maent wedi ei chael gan ysgolion.
Byddai diddordeb gennym i glywed gan rieni / gofalwyr plant aelodau’r Lluoedd Arfog sydd ar hyn o bryd neu a oedd yn arfer gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yn ogystal â’r rhai hynny sydd ar hyn o bryd yn byw neu a oedd yn arfer byw yng Nghymru.

Diffiniad o Blentyn Aelod o’r Lluoedd Arfog
Diffiniad Llywodraeth Cymru o blant Aelodau’r Lluoedd Arfog yw:
Mae gan 'blentyn aelod o’r Lluoedd Arfog' riant / rhieni – neu unigolyn/unigolion gyda chyfrifoldeb rhiant gweithredol sydd yn aelodau o’r Lluoedd Arfog:
·       Yn Lluoedd Arfog Rheolaidd Ei Mawrhydi
·       Gydag ymrwymiad llawn fel rhan o’r gwasanaeth Wrth Gefn llawn-amser
·       Yn gyn-filwr sydd wedi bod yn gwasanaethu o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf
·       Bu farw un o’u rhieni wrth wasanaethu yn y Lluoedd Arfog ac mae’r disgybl yn derbyn pensiwn dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog neu’r Cynllun Pensiynau Rhyfel.
Hoffai SSCE Cymru hefyd annog rhieni plant aelodau’r Lluoedd Arfog nad ydynt yn cyd-fynd â'r diffiniad i lenwi'r arolwg, er enghraifft teulu yn y Lluoedd Arfog a adawodd y Lluoedd Arfog dros ddwy flynedd yn ôl.

Sut byddwn yn defnyddio’r ymatebion?
·       Byddwn yn trin yr holl ymatebion yn gwbl gyfrinachol a byddant yn gwbl ddienw. Dim ond yr ymchwilwyr sifilaidd sy'n cynnal yr arolwg hwn a chontractwyr mewnfwydo data allanol fydd yn gweld eich hatebion unigol a bydd pob nodwedd a fyddai’n galluogi i chi gael eich adnabod yn cael eu hepgor.
·       Bydd yr ymatebion yn cael eu dadansoddi a’u cyfuno mewn adroddiad a fydd ar gael ar wefan SSCE Cymru.
·       Bydd canfyddiadau’r adroddiad yn cyfrannu at yr adnoddau a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion a theuluoedd aelodau’r Lluoedd Arfog i sicrhau fod plant aelodau’r Lluoedd Arfog yn llwyddo yn eu dysgu a’u datblygiad.

Beth yw’r dyddiad cau?
Dydd Gwener 10 Hydref

Amcangyfrifir bod yr arolwg yn cymryd rhwng 15 a 20 munud i’w gwblhau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â SSCE@wlga.gov.uk

Diogelu data
Gweler y ddolen hon ar gyfer y Polisi Preifatrwydd SCE Cymru.
Byddwn yn prosesu unrhyw wybodaeth rydych yn rhoi yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Fodd bynnag, gellir ei rannu â sefydliadau perthnasol eraill (bydd holl nodweddion adnabyddadwy eich ymatebion yn cael eu dileu)

Question Title

* 1. Cadarnhewch eich bod wedi darllen a deall y wybodaeth uchod

0 of 23 answered
 

T