Arolwg / Survey

Diolch am lenwi'r arolwg hwn am eich ymweliad diweddar â un o’r planedau. Drwy ddeall eich barn, rydym yn gobeithio gweld os yw’r llwybr wedi buddio yr economi lleol.

 

Dim ond tua 2 funud dylai'r arolwg gymryd i'w gwblhau.

 

Fel diolch, rydym yn darparu pecyn seryddiaeth i un enillydd lwcus. Er mwyn cael cyfle i ennill y pecyn, llenwch eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg. (Ceir mwy o fanylion ar delerau ac amodau tynnu’r raffl yno).

Thank you for filling in this survey about your recent visit to one of our planets. By understanding your views, we hope to see if the trail is of benefit to the local economy.

The survey should take about 2 minutes to complete.

As a thank you, we are providing a stragazing pack to one lucky winner. To enter the draw, fill in your contact details at the end of the survey. (More details on prize draw terms and conditions there).

Question Title

* 2. Wnaethoch chi wario arian yn y lleoliad? Did you spend money in the location?

Question Title

* 3. Os do, tua faint wnathoch chi wario? If yes, approx how much did you spend?

Question Title

* 4. Ydych chi am ymweld a planed arall? Are you going to visit another planet?

Question Title

* 5. Os hoffech cael cyfle i ennill pecyn seryddiaeth - nodwch eich manylion cysywllt isod:
If you would like to be in the prize draw for  a chance to win a Stargazing Pack please note you contact detilas below:


T