Arolwg / Survey

Diolch am lenwi'r arolwg hwn am eich ymweliad diweddar â un o’r planedau. Drwy ddeall eich barn, rydym yn gobeithio gweld os yw’r llwybr wedi buddio yr economi lleol.

 

Dim ond tua 2 funud dylai'r arolwg gymryd i'w gwblhau.

 

Fel diolch, rydym yn darparu pecyn seryddiaeth i un enillydd lwcus. Er mwyn cael cyfle i ennill y pecyn, llenwch eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg. (Ceir mwy o fanylion ar delerau ac amodau tynnu’r raffl yno).

Thank you for filling in this survey about your recent visit to one of our planets. By understanding your views, we hope to see if the trail is of benefit to the local economy.

The survey should take about 2 minutes to complete.

As a thank you, we are providing a stragazing pack to one lucky winner. To enter the draw, fill in your contact details at the end of the survey. (More details on prize draw terms and conditions there).

Question Title

* 2. Wnaethoch chi wario arian yn y lleoliad? Did you spend money in the location?

Question Title

* 3. Os do, tua faint wnathoch chi wario? If yes, approx how much did you spend?

Question Title

* 4. Ydych chi am ymweld a planed arall? Are you going to visit another planet?

Question Title

* 5. Rydym ni yn casglu eich gwybodaeth er mwyn cysylltu a chi os ydych chi wedi ennill y gwobr. Rydym yn prosesu’r wybodaeth yn unol a’ch caniatâd chi. Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth tan y 1af o Ionawr 2020. I gael gwybod mwy am eich hawliau a manylion cyswllt Menter Môn ewch i’r wefan www.mentermon.com

We will only use your information to contact you if you have won the prize draw. We are processing this information based on your consent. We will not use your information for automated decision making or profiling. The information you provide will not be shared with any other organisations. We will not transfer your personal information to another country. The information you supply will be kept until the 1st January 2020. For further information about your rights and the Menter Môn contact details visit www.mentermon.com

T