Gwybodaeth gyswllt / Contact information

Question Title

* 1. Gwybodaeth gyswllt / Contact information

Ym mha flwyddyn mae eich plentyn?/ In which year group is your child?

Question Title

* 2. Ym mha flwyddyn mae eich plentyn?/ In which year group is your child?

I’n helpu i werthuso sut mae’r ysgol yn perfformio, a fyddech mor garedig ȃ gosod √ yn y golofn perthnasol?
To help us evaluate our performance as a school, would you kindly place a √ in the appropriate column?

Question Title

* 3. I’n helpu i werthuso sut mae’r ysgol yn perfformio, a fyddech mor garedig ȃ gosod √ yn y golofn perthnasol?
To help us evaluate our performance as a school, would you kindly place a √ in the appropriate column?

  Cytuno’n gryf / Strongly agree Cytuno / Agree Anghytuno / Disagree Ddim yn siwr/ Not sure Anghytuno’n gryf / Strongly disagree
Rwy’n fodlon â’r ysgol yn gyffredinol / Overall I am satisfied with the school
Mae fy mhlentyn yn hoffi’r ysgol hon / My child likes this school
Cafodd fy mhlentyn gymorth i ymgartrefu’n dda / My child was helped to settle in well when he or she started at the school
Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol / My child is making good progress at school
Mae disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol / Pupils behave well in school
Mae’r addysgu yn dda / Teaching is good
Mae’r staff yn disgwyl i fy mhlentyn weithio’n galed ac i wneud ei orau / Staff expect my child to work hard and do his or her best
Mae’r gwaith cartref sy’n cael ei roi yn adeiladu’n dda ar yr hyn mae fy mhlentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol./ The homework that is given builds well on what my child learns in school.
Mae’r staff yn trin pob plentyn yn deg a gyda pharch / Staff treat all children fairly and with respect
Caiff fy mhlentyn ei annog i fod yn iach ac i wneud ymarfer corff yn rheolaidd / My child is encouraged to be healthy and to take regular exercise
Mae fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol / My child is safe at school
Mae fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol priodol mewn perthynas ag unrhyw anghenion unigol penodol / My child receives appropriate additional support in relation to any particular individual needs.
Rwy’n cael gwybodaeth gyson am gynnydd fy mhlentyn / I am kept well informed of my child’s progress
Rwy’n teimlo’n esmwyth ynglŷn â gofyn cwestiwn i’r ysgol, gwneud awgrymiadau neu nodi problem / I feel comfortable about approaching the school with questions, suggestions or a problem
Rwy’n deall trefn yr ysgol ar gyfer delio â chwynion / I understand the school’s procedure for dealing with complaints
Mae’r ysgol yn helpu fy mhlentyn i ddod yn fwy aeddfed ac i ysgwyddo cyfrifoldeb / The school helps my child to become more mature and take on responsibility
Mae fy mhlentyn wedi’i baratoi’n dda ar gyfer symud ymlaen i’r ysgol nesaf neu goleg neu waith / My child is well prepared for moving on to the next school or college or workplace
Mae amrywiaeth dda o weithgareddau, gan gynnwys teithiau neu ymweliadau / There is a good range of activities including trips or visits
Mae’r ysgol yn cael ei rhedeg yn dda / The school is well run
Cyswllt yr ysgol â rhieni / The school’s links with parents:

Question Title

* 4. Cyswllt yr ysgol â rhieni / The school’s links with parents:

  Ie / Yes Na / No
Mae’r modd mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni’n effeithiol.
The way school communicates with parents is effective.
Hoffwn gael y cyfle i weld yr ysgol ar waith yn ystod y dydd.
I would like to see the school in action during a school day.
Hoffwn gael mwy o arweiniad ar sut y gallwn helpu fy mhlentyn.
I would like to have more guidance on how I could help my child.
Hoffwn gael cyfleoedd i gyfrannu at weithgareddau yn yr ysgol.
I would like to have opportunities to contribute to school activities.
Hoffwn fynychu cyfarfodydd y Fforwm Rhieni
I would like to attend the Parents’ Forum meetings
Unrhyw sylwadau neu awgrymiadau pellach? / Any further comments or suggestions?

Question Title

* 5. Unrhyw sylwadau neu awgrymiadau pellach? / Any further comments or suggestions?

T