Cefndir

Yn 2014, rhoddwyd y cyfrifoldeb am benderfynu pwy ddylai ddarparu'r rhan fwyaf o wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru i Lywodraeth Cymru. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt rhwng Llywodraeth Cymru a'r cynigwyr ynghylch dyfarnu’r contract ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd, a weithredir ar hyn o bryd gan Trenau Arriva Cymru, a hefyd i ddarparu seilwaith Metro De Cymru. Bydd y fasnachfraint rheilffyrdd yn dechrau yn 2018.

Bydd y contract yn werth tua £3.5 biliwn ar hyd ei oes, ynghyd â buddsoddiad o £734 miliwn yn ail gam y Metro (h.y. moderneiddio/trydaneiddio rheilffyrdd y Cymoedd).

Byddwn ni, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Cynulliad, yn craffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer y fasnachfraint rheilffyrdd nesaf drwy gynnal ymchwiliad. Rydym am i chi ddweud wrthym beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych wrth i ni gasglu tystiolaeth a gwneud argymhellion er mwyn cyfrannu at drafodaethau Llywodraeth Cymru. Rydym am sicrhau bod y contract newydd ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yn ystyried anghenion teithwyr, a bod y contract yn sicrhau gwerth am arian i deithwyr a threthdalwyr.
 


Gallwch ddilyn gwaith y Pwyllgor neu ymateb i’n hymgynghoriad ffurfiol ar ddarparu’r Metro a’r fasnachfraint rheilffyrdd drwy fynd i  www.cynulliad.cymru/seneddESS neu drwy ein dilyn ar Twitter @SeneddESS.

Gan mai Llywodraeth Cymru, yn hytrach na’n Pwyllgor ni neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a fydd yn penderfynu ar y blaenoriaethau ar gyfer y Metro a’r fasnachfraint rheilffyrdd ac yn dyfarnu’r contract, efallai yr hoffech roi eich barn i’r Llywodraeth hefyd. Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori’n fuan ar gynlluniau ar gyfer y Metro a’r fasnachfraint rheilffyrdd a gallwch weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion am sut i ymateb i’r ymgynghoriad, ar ei gwefan.

Diogelu data
Bydd y wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a bydd yn cael ei chadw hyd nes y gwneir penderfyniad ar y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn. Os bydd angen cymryd camau pellach, bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i lywio'r gwaith hwnnw ac yn cael ei chadw hyd nes y bydd y broses yn gyflawn. Ni chaiff y wybodaeth ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill.

Deallwn nad yw pawb yn dymuno rhoi'r wybodaeth hon; dyna pam mae’r holiadur hwn yn wirfoddol.Bydd Survey Monkey yn storio pob ymateb i'r arolwg. Gweler gwefan Survey Monkey am fanylion ynghylch y modd y bydd yn defnyddio eich gwybodaeth: https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau ynghylch sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni yn: ComisiwnyCynulliad.Ymgynghori@cynulliad.cymru

T