Dwedwch wrthym yr hyn mae gwleidyddiaeth yn ei olygu i chi

Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn ar bobl nad yw'n pleidleisio. Y diben yw defnyddio eich barn i ffurfio sail i waith y Gymdeithas Newid Etholiadol. Ni ddylid cymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau a bydd eich holl ymatebion yn ddienw. Mae'r Gymdeithas Newid Etholiadol yn cadw'r hawl i ddefnyddio a chyhoeddi'r data dienw a bydd yn ei gadw am bum mlynedd yn unol â'r Ddeddf Gwarchod Data. Ar ôl hynny, caiff ei ddileu. Mae eich cyfraniad at yr arolwg hwn yn wirfoddol ac mae croeso i chi roi'r gorau i gymryd rhan unrhyw bryd.

NI fyddwn yn rhannu'r manylion hyn â thrydydd parti, a dim ond at ddibenion ymchwil y caiff yr wybodaeth ei defnyddio.

* 1. Beth yw eich oedran?

* 2. Beth yw eich rhywedd?

* 4. Ydych chi'n ystyried ei hun yn anabl?

* 5. Ydych chi wedi cael budd-daliadau o fewn y 12 mis diwethaf?

* 6. Ydych chi wedi cofrestru ar gofrestr etholiadol y DU?

* 7. Hyd eithaf eich gwybodaeth, ym mha rai o'r etholiadau canlynol y pleidleisioch chi ynddynt, os o gwbl?

* 8. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?:

* 9. O raddfa 0 i 10, lle mae 0 yn golygu ychydig iawn o hyder 10 yn golygu llawer iawn o hyder, pa mor hyderus fyddech chi'n teimlo yn mynd i'ch gorsaf bleidleisio leol i bleidleisio mewn etholiad?

* 10. I ba raddau fyddech chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r gosodiadau canlynol? (1 = anghytuno'n gryf, a 10 = cytuno'r gryf)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pan fydd pobl fel fi'n cyfranogi [mewn gwleidyddiaeth], bydd modd iddynt greu newid gwirioneddol yn y ffordd y caiff pethau eu gweithredu.
Mae gennyf ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth.
Mae gwleidyddiaeth yn berthnasol i bobl fel fi.
Rwy'n ei chael yn hawdd deall materion gwleidyddol sy'n cael sylw yn y newyddion.
Rwy'n cael gwybod am yr hyn sy'n digwydd yn y DU a'r byd drwy ddilyn cyfryngau cymdeithasol.
Rwy'n gwylio rhaglenni newyddion ac/neu yn darllen papurau newydd.

* 11. Mewn 10 o eiriau neu lai, beth mae gwleidyddiaeth yn ei olygu i chi?

T