Mae gan Senedd Ieuenctid Cymru 60 aelod 11 i 18 oed sydd wedi cael eu hethol i gynrychioli barn plant/pobl ifanc Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.seneddieuenctid.cymru/

Un o flaenoriaethau Senedd Ieuenctid Cymru yw cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Os wyt ti’n blentyn neu'n berson ifanc rhwng 11 a 25 oed (p’un ai mewn addysg neu beidio), hoffai Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Senedd Ieuenctid Cymru glywed dy farn am y wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd i blant a phobl ifanc. Mae arolwg ar wahân ar gael i rieni/gwarcheidwaid a gweithwyr proffesiynol https://www.surveymonkey.co.uk/r/oedolion-iechydmeddwl

Paid ag ateb cwestiynau nad wyt ti’n gyfforddus i’w hateb. Rydym am i’r arolwg hwn fod yn ddienw, felly os wyt yn llenwi blychau sylwadau, paid â chynnwys gwybodaeth a fyddai’n dweud pwy wyt ti neu rywun arall.

Meic Cymru: 080880 23456 neu neges destun 84001 neu trwy eu gwasanaeth negeseuon arlein https://www.meiccymru.org/
Hub of Hope (cronfa ddata iechyd meddwl genedlaethol): https://hubofhope.co.uk/
CALM (llinell gymorth i fechgyn/dynion): 0800 585858 https://www.thecalmzone.net/
PAPYRUS (atal hunanladdiad ifanc): 0800 0864141 https://papyrus-uk.org
Y Samariaid: 116 123


GWYBODAETH PREIFATRWYDD
Bydd aelodau Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Senedd Ieuenctid Cymru a staff Comisiwn y Senedd sy’n cefnogi’r Pwyllgor hwnnw yn gweld canlyniadau’r arolwg hwn. Gallai canlyniadau'r arolwg hwn gael eu defnyddio i lunio adroddiad ac argymhellion a fydd yn cael eu trafod gan Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, a'u rhannu, lle bo’n berthnasol, ag Aelodau’r Senedd, Pwyllgorau'r Senedd, a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Wrth ddrafftio’r adroddiad byddwn yn gwneud yn siŵr nad yw’n cynnwys dim a fydd yn datgelu pwy ydych. Os ydych yn cwblhau fersiwn copi caled, nodwch y caiff eich atebion eu cynnwys yn ein harolwg Survey Monkey.

Bydd yr adroddiad ar gael i'r cyhoedd ar wefannau Comisiwn y Senedd (gan gynnwys gwefan Senedd Ieuenctid Cymru), mewn print, a bydd yn cael ei hyrwyddo ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Comisiwn y Senedd (gan gynnwys sianeli Senedd Ieuenctid Cymru). Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch inni, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan - https://www.seneddieuenctid.cymru/preifatrwydd
 

Question Title

* 1. Pe bai angen help/cymorth arnat ti gydag emosiynau anodd neu dy iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder), a fyddet ti'n teimlo'n gyfforddus yn siarad am y peth ag eraill neu’n gofyn am help? 

Question Title

* 2. Pa mor aml wyt ti’n cael emosiynau anodd neu'n dioddef gyda dy iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder)?

Question Title

* 3. Beth sy’n gwneud iti gael emosiynau anodd neu ddioddef gyda dy iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder)?

Ticia bob un sy'n berthnasol:

Question Title

* 4. Pe byddet ti’n delio ag emosiynau anodd neu'n dioddef gyda'ch iechyd meddwl (fel hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder), at bwy y byddet ti’n mynd gyntaf am wybodaeth/cefnogaeth?

Dewis y tri sydd bwysicaf i ti o'r rhestr:

Question Title

* 5. Pa dri gwasanaeth wyt ti'n fwyaf tebygol o'u defnyddio er mwyn cael gafael ar wybodaeth ynghylch emosiynau anodd neu iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder) o'r rhestr isod? 

Question Title

* 6. Pa dri gwasanaeth wyt ti'n fwyaf tebygol o'u defnyddio er mwyn cael cymorth ymghylch emosiynau anodd neu iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder) o'r rhestr isod?

Question Title

* 7. Os wyt ti wedi cael cymorth ar gyfer emosiynau anodd neu iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder) am faint yr oeddet ti’n gorfod aros cyn cael y cymorth? 

Question Title

* 8. Wrth feddwl am yr emosiynau anodd/dy iechyd meddwl ar y pryd, sut fyddet ti'n disgrifio difrifoldeb dy symptomau? 

Question Title

* 9. Yn dibynnu ar yr emosiynau anodd/dy iechyd meddwl, bydd amseroedd aros rhai plant a phobl ifanc yn fyrrach neu’n hirach cyn cael cymorth.

Yn dy farn di, faint sy’n dderbyniol i blentyn/person ifanc aros am gymorth gydag emosiynau anodd neu iechyd meddwl (fel hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder)?

(Dyweda wrthym ni am faint rwyt ti’n credu sy’n dderbyniol i plant/pobl ifanc aros, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb eu symptomau)

  Llai nag wythnos Mwy nag wythnos Mis 3-6 mis 6-12 mis Mwy na blwyddyn
Ysgafn
Cymedrol
Difrifol
*Hoffwn eich gwneud yn ymwybodol bod y cwestiwn nesaf yn cynnwys dewisiadau all gael ei weld yn sensitif*

Question Title

* 10. Os wyt ti’n cael emosiynau anodd neu’n ddioddef gyda dy iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder), oes rhywbeth rwyt ti’n ei wneud i ddelio gyda hyn? 

Ticia bob un sy'n berthnasol:

Question Title

* 11. Yn dy farn di, a oes unrhyw beth a fyddai’n annog plant a phobl ifanc i gael help gyda’u hemosiynau anodd neu eu hiechyd meddwl cyn i bethau fynd yn argyfyngus (pan fyddi di wir yn dioddef ac mae cael help yn fater o frys/pan fydd sefyllfa yn mynd yn wael iawn ac rwyt ti’n meddwl am niweidio dy hunan)? 

HOFFAI SENEDD IEUENCTID CYMRU WYBOD MWY AM Y CYMORTH IECHYD EMOSIYNOL A MEDDYLIOL SYDD/A OEDD AR GAEL I TI YN DY FAN ADDYSG NEU HYFFORDDIANT PRESENNOL/BLAENOROL

Question Title

* 12. Fy man addysg presennol yw/fy man addysg diwethaf oedd:

Question Title

* 13. O ran dy fan addysg/hyfforddiant, a yw, neu a oedd, yn rhoi gwybodaeth i ti i egluro ystyr emosiynau anodd ac iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder)?

Question Title

* 14. O ran dy fan addysg/hyfforddiant, a yw, neu a oedd, yn rhoi gwybodaeth i ti ynghylch ble y gallet ti fynd i gael cymorth gydag emosiynau anodd a dy iechyd meddwl (megis hwyliau isel, pryder, dicter, straen, tristwch, ofn, cenfigen, teimlo gorbryder)?  

Question Title

* 15. A yw/a oedd dy fan addysg/hyfforddiant yn cynnig unrhyw un o'r canlynol? 

  Ydy/oedd Nac ydy/nac oedd Wn i ddim
Gwasanaethau cwnsela 
Gwasanaethau cwnsela ar-lein 
Gweithdai neu wersi
Lle tawel (ystafell ymneilltuo)
Bwrdd/stondin gwybodaeth
Gwybodaeth ar wefan y man addysg/hyfforddiant 
Rhywun i ddweud wrthyt ti ble i gael help 
System gyfeillio/mentora cyfoedion

Question Title

* 16. I ba raddau yr wyt ti'n cytuno â'r isod:

  Cytuno'n bendant Cytuno Nid wyf yn siŵr Anghytuno Anghytuno'n gryf 
Mae fy man addysg/hyfforddiant cyfredol/blaenorol yn dda iawn am godi ymwybyddiaeth o'r cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl sydd ar gael
O ran fy man addysg/hyfforddiant cyfredol/blaenorol, trafodir/trafodwyd cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddyliol yn rheolaidd
Mae/roedd ansawdd y cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl yn fy man addysg/hyfforddiant cyfredol/blaenorol yn dda iawn
HOFFAI SENEDD IEUENCTID CYMRU GASGLU GWYBODAETH AM FEYSYDD, GRWPIAU OEDRAN A RHYWEDDAU PLANT A PHOBL IFANC SY'N CWBLHAU'R AROLWG. BYDD HYN YN HELPU SENEDD IEUENCTID CYMRU I NODI A OES GWAHANIAETH AMLWG O RAN RHAI MEYSYDD, GRWPIAU OEDRAN NEU RYWEDDAU O RAN CAEL CYMORTH MWY HYGYRCH O RAN LLES EMOSIYNOL AC IECHYD MEDDWL

Question Title

* 17. Sut wyt ti’n dynodi dy hun?

Question Title

* 18. Hunaniaeth o ran rhywedd:

Mae Traws yn derm cyffredinol ar gyfer pobl y mae eu hunaniaeth o ran rhywedd rywfaint yn wahanol i’w rhywedd ar adeg eu geni. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, a wyt, neu a wyt erioed wedi dynodi dy hun fel Traws?

OS HOFFET TI GAEL DIWEDDARIADAU AR YR YMGYNGHORIAD HWN, CANLYNIADAU'R AROLWG HWN A CHOPI O'R ADRODDIAD TERFYNOL, YNA DYLET DANYSGRIFIO I NEWYDDLEN SENEDD IEUENCTID CYMRU DRWY EIN GWEFAN: HTTPS://WWW.SENEDDIEUENCTID.CYMRU/

Cofia, os hoffet ti siarad â rhywun am emosiynau anodd ac am dy iechyd meddwl, dyma rai lleoedd sy'n cynnig help:

Meic Cymru: 080880 23456 neu neges destun 84001 neu trwy eu gwasanaeth negeseuon arlein
https://www.meiccymru.org/
Hub of Hope (cronfa ddata iechyd meddwl genedlaethol):
https://hubofhope.co.uk/
CALM (llinell gymorth i fechgyn/dynion): 0800 585858
https://www.thecalmzone.net/
PAPYRUS (atal hunanladdiad ifanc): 0800 0864141
https://papyrus-uk.org
Y Samariaid: 116 123

T