Mae'r bwrdd iechyd yn datblygu Strategaeth Gwasanaethau Clinigol 10 mlynedd ('y strategaeth') a fydd yn amlinellu'r weledigaeth hirdymor ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghwm Taf. Bydd hyn yn cael ei ddylanwadu a'i bwydo gan drafodaethau gyda staff, cleifion, gofalwyr, cymunedau lleol a'n sefydliadau partner.

Mae'n bwysig cofio nad ydym yn dechrau o'r dechrau. Mae gan y bwrdd iechyd enw da iawn ar gyfer darparu a gwella gwasanaethau. Byddwn yn adeiladu ar yr arloesi presennol a’r gwaith sydd eisoes wedi dechrau megis:
 • ail-ddylunio gwasanaethau iechyd y meddwl sydd wedi ein galluogi i ddarparu rhagor o wasanaethau yn y gymuned yn hytrach na mewn lleoliad ysbyty
 • datblygu cynlluniau ar gyfer Uned Pediatreg, Obstetreg a Newyddenedigol newydd yn Ysbyty'r Tywysog Siarl
 • buddsoddi mewn Canolfan Diagnosteg yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a fydd yn cynyddu nifer y sganiau MRI a CT y gallwn eu darparu o fis Tachwedd 2017
 • creu rhwydweithiau clwstwr meddygon teulu newydd lle bydd meddygon teulu yn darparu gwasanaethau a arferai gael eu darparu mewn lleoliad ysbyty yn draddodiadol
 • creu parciau iechyd newydd yn Keir Hardie a Dewi Sant sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a sector gwirfoddol o un adeilad.
Wrth ddatblygu’r strategaeth, mae'n bwysig bod y bwrdd iechyd yn adolygu:
 • beth fydd y patrwm o wasanaethau iechyd ar draws gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd yn y dyfodol
 • beth fydd y gofynion o ran y gweithlu er mwyn darparu’r gwasanaethau hynny
 • beth yw'r cyfleoedd nesaf ar gyfer gweithio ar y cyd â phartneriaid yng ngwasanaethau cymdeithasol a'r sector gwirfoddol
 • bod y model yn y dyfodol yn un cynaliadwy a fforddiadwy.
Caiff y strategaeth ei datblygu gyda'r nod o wasanaethau'n cael eu darparu mor lleol ag y bo modd. Wrth wneud hynny byddwn yn edrych ar ba wasanaethau y gellid eu darparu:
 • Ar lefel practis meddyg teulu;
 • Ar lefel parc iechyd neu ysbytai cymunedol;
 • Mewn Ysbytai Dosbarth Cyffredinol (h.y. Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty Tywysog Siarl),
 • Neu wedi eu canoli mewn un Ysbyty Cyffredinol Dosbarth (e.e. gwasanaethau'r fron).
Bydd egwyddorion arloesi, ansawdd a mynediad i wasanaethau yn sail i ddatblygiad y strategaeth.

Mae angen eich barn arnom er mwyn helpu llywio a llunio'r strategaeth.

Byddem felly’n ddiolchgar os wnewch chi gymryd ychydig o funudau i ateb y cwestiynau canlynol:

* 1. Beth sy’n dda am eich GIG lleol?

2. Pa dri pheth hoffech chi eu newid am eich GIG lleol?

* 1

* 2

* 3

* 3. Dywedwch wrthym yr hyn sydd y mwyaf pwysicaf i chi am eich GIG lleol

* Unrhywbeth arall?

* 4. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu nodi?

* 5. A fyddech chi'n hoffi cymryd rhan wrth i'r gwaith ar y strategaeth barhau?

* 6. A wnewch chi roi’ch manylion cyswllt isod os gwelwch yn dda, os hoffech barhau i gymryd rhan:

DIOLCH I CHI AM EICH AMSER.

T