Arolwg i brofiadau gofalwyr di-dâl dros 50 oed yng Nghymru

Question Title

* 1. Dros bwy rydych yn gofalu? (Dewis pob un sy’n addas)

Question Title

* 2. Tua faint o oriau o ofalu rydych yn eu gwneud pob wythnos?

Question Title

* 3. Beth yw'r prif dasgau rydych yn eu gwneud fel gofalwr

Question Title

* 4. Pa sgôr fyddech yn rhoi i'ch llesiant emosiynol?

Gwael iawn Canolig Da iawn
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Ydych yn derbyn, neu gyda 'hawl sylfaenol'* i, Lwfans Gofalwr?

*golygwyd hyn eich bod yn cyrraedd yr amodau ar gyfer Lwfans Gofalwr, ond ddim yn gallu derbyn y budd-daliad oherwydd ei bod yn gorgyffwrdd gyda budd-daliad arall rydych yn ei dderbyn.

Question Title

* 6. Ydych yn ymwybodol bod gofalwyr gyda hawl i gael Asesiad o Anghenion Gofalwyr gan ei Awdurdod Lleol?

Question Title

* 7. Ar hyn o bryd, ydych yn derbyn cymorth ar gyfer eich rôl fel gofalwr? (e.e., ariannol, cymorth ymarferol, seibiant ayyb)

Question Title

* 8. Os ateboch 'ydw' i gwestiwn 7, pa fath o gymorth ydych yn derbyn?
Os ateboch 'nac ydw' i gwestiwn 7, oes yna reswm pam nad ydych yn derbyn cymorth ar gyfer eich rôl fel gofalwr ar hyn o bryd?

Question Title

* 9. Pa fath o gymorth fyddech yn elwa o’i dderbyn? (e.e., ariannol, cymorth ymarferol, gwybodaeth, seibiant ayyb)

Question Title

* 10. Ydych yn credu bod gofalwyr hŷn yn cael cymorth digonol?

Question Title

* 11. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi egluro’ch ateb i gwestiwn 10.

Question Title

* 12. Os ydych yn defnyddio gwasanaethau yn y Gymraeg, yna dywedwch wrthym am eich profiadau mewn ychydig o eiriau isod.

Question Title

* 13. Sut ydych chi’n mynychu gwybodaeth a diweddariadau cyfredol am ofalu? (Dewis pob un sy’n addas)

Question Title

* 14. Ydych yn credu bod hi’n hawdd cael mynediad i wybodaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl?

Question Title

* 15. Be fuasech wedi hoffi’i wybod pan gychwynnoch ofalu?

Question Title

* 16. Ydych yn teimlo bod eich llais chi fel gofalwr yn cael ei glywed? (e.e., gan Lywodraeth Cymru, sefydliadau, gwasanaethau cymdeithasol ayyb)

Question Title

* 17. Beth yw’r 3 prif beth fase’n gwneud eich bywyd fel gofalwr yn haws?

Question Title

* 18. Beth yw eich prif bryder am y dyfodol?

Question Title

* 19. Os ydych gydag unrhyw sylw pellach, nodwch nhw isod

Amdanoch chi

Question Title

* 21. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 22. Rydw i'n:

Question Title

* 23. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'ch ethnigrwydd/hil y gorau?

Question Title

* 24. Pa un o'r canlynol yw eich Bwrdd Iechyd Lleol?

Question Title

* 25. Pa un o’r canlynol sy’n berthnasol i chi?

Question Title

* 26. Ydych chi’n ystyried bod gennych anabledd yn unol â’r telerau a roddir yn y Deddf Cydraddoldeb 2010?
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio person fel person anabl os oes ganddynt nam, sy'n cael effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu'r person i gynnal gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.

Question Title

* 27. Ydych chi wedi Gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog (Gallai hyn gynnwys gwasanaeth rheolaidd, wrth gefn neu wasanaeth cenedlaethol)

Question Title

* 28. Ble glywsoch chi am yr arolwg hwn?

Os basech yn hoffi mwy o wybodaeth am ein Prosiect Gofalwyr, yn dymuno dweud wrthym fwy am eich sefyllfa chi neu eisiau cyfrannu i’r prosiect, yna cysylltwch gyda ni drwy ffonio 029 2043 1538 neu e-bostiwch carers@agecymru.org.uk.

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg.
Mae Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu modelau gwasanaeth ar sail unigolion i adnabod anghenion gofalwyr hŷn a gofalwyr pobl sy’n dioddef o ddementia, a bodloni eu hanghenion yn well, a ariennir gan Grant i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mae Age Cymru yn elusen gofrestredig 1128436. Cwmni cyfyngedig drwy warant ac yn gofrestredig yng Nghymru a Lloegr 6837284. Cyfeiriad y swyddfa gofrestredig yw Llawr Gwaelod, Tŷ Mariners, Llys Trident, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD. © Age Cymru 2022.

T