Community Feedback Form / Ffurflen i gael Adborth gan y Gymuned

This questionnaire is about Elwy Solar Farm. Your feedback will help shape the final design of the solar energy farm. We may tabulate and analyse the question results to help inform us, our Planning Advisers and the final planning application, but at no point we will share any 'personal details'. For more information on how Solarcentury manage data visit www.solarcentury.com. Thank you for completing this survey. We are grateful for your feedback. 
Testun yr holiadur yw Fferm Ynni Solar Elwy. Bydd eich atebion yn gymorth i gynllunio Fferm Ynni Solar Elwy. Mae’n bosibl y byddwn ni'n rhoi canlyniadau'r cwestiynau mewn tablau ac yn eu dadansoddi er mwyn ein helpu ni, ein Hymgynghorwyr Cynllunio a’r Cais Cynllunio terfynol, ond ni fyddwn ni fyth yn rhannu unrhyw ‘fanylion personol’. I gael gwybod mwy sut mae Solarcentury yn rheoli data, ewch www.solarcentury.com. Diolch yn fawr am lenwi'r holiadur. Rydym yn ddiolchgar am eich atebion.

Question Title

* 1. Please select one of the following that best describes your interest in the scheme. Dewiswch yr un sy’n disgrifio orau beth yw eich diddordeb yn y cynllun.

Question Title

* 2. If you are a local supplier and you are interested in leaving your contact details for any possible construction, operation and maintenance work associated with the solar farm (e.g. aggregate, waste management, recycling, security, local plant hire, highways works etc.) please enter your details here. If not please go to the next question. Os ydych chi'n gyflenwr lleol ac eisiau gadael eich manylion cyswllt ar gyfer unrhyw waith adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw sy'n gysylltiedig â'r fferm solar (e.e. agregau, rheoli gwastraff, ailgylchu, diogelwch, hurio peiriannau lleol, gwaith priffyrdd ac ati) rhowch eich manylion yn y fan yma. 

Question Title

* 3. So we understand where feedback is coming from, please tick which postcode area you live in. If non, tick other and insert details. Er mwyn i ni ddeall o ble mae sylwadau’n dod, ticiwch ardal y cod post lle rydych chi'n byw. Os yw’n god post arall, ticiwch ‘arall’ a rhoi'r manylion yn y blwch. 

Question Title

* 4. How did you hear about the proposal for Elwy Solar Energy Farm? Select one answer. Sut clywsoch chi am y cynnig ar gyfer Fferm Ynni Solar Elwy? Dewiswch un ateb. 

Question Title

* 5. On a scale of 0-5, how much do you agree or disagree with the following statement? 0 not concerned, 5 very concerned. Ar raddfa 0-5, i ba raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad canlynol? 0 ddim yn poeni, 5 poeni'n fawr.

0 I am concerned about climate change / Rwy’n poeni am newid yn yr hinsawdd 5
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Do you think it is important for Wales to generate more renewable energy rather than rely on fossil fuels? Ydych chi'n meddwl ei bod hi’n bwysig i Gymru gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy yn hytrach na dibynnu ar danwyddau ffosil yn unig?  

Question Title

* 7. How do you currently feel about Elwy Solar Energy Farm? 0 not happy it is being proposed, 10 pleased it is being proposed. Sut rydych chi'n teimlo am fferm Ynni Solar Elwy ar hyn o bryd? 0 ddim yn falch ei bod yn cael ei chynnig, 10 yn falch ei bod yn cael ei chynnig. Dewiswch ateb. 

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. We establish Community Benefit Funds for our UK Solar Farms which can provide much needed income for local organisations, projects and causes. If you think there is a local cause or project that could benefit from this fund please enter the details here. Rydyn ni wedi sefydlu Cronfeydd Buddion i'r Gymuned ar gyfer ein Ffermydd Solar yn y DU. Gall y gronfa ddarparu incwm da i sefydliadau, prosiect ac achosion da yn yr ardal. Os ydych chi'n meddwl am achos da neu brosiect a allai gael budd o gronfa buddion i'r gymuned, rhowch y manylion yn y fan yma. 

Question Title

* 9. With the information you have so far, would you consider yourself to be in support of, or against this proposal? Select one answer. Gyda'r wybodaeth sydd gennych hyd yma, fyddech chi'n ystyried eich bod yn o blaid y cynnig ynteu yn erbyn y cynnig? Dewiswch un. 

Question Title

* 10. If you have any further comments, questions or concerns about Elwy Solar Energy Farm please let us know here. If you would like more information about this proposal, please say what and leave your name, telephone number and/or email in the box below. Os oes gennych sylwadau, cwestiynau neu bryderon am Fferm Ynni Solar Elwy, rhowch wybod i ni yn y fan yma. Hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y cynnig? Os hoffech, dywedwch beth, a gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost yn y blwch. 

T