Please submit this information so that we may supply details to key partners such as Welsh Government, Local Authorities and Care Inspectorate Wales.  Please click here {https://bit.ly/Cwlwm-cv19-privacystatement} to view our Privacy Statement.  

Gofynnwn i chi gyflwyno’r wybodaeth yma fel y gallwn roi’r manylion i bartneriaid allweddol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Arolygiaeth Gofal Cymru.  Cliciwch yma {https://bit.ly/Cwlwm-cv19-privacystatement} os gwelwch yn dda i weld ein Datganiad Preifatrwydd

Question Title

* 1. First Name | Enw Cyntaf

Question Title

* 2. Surname | Cyfenw

Question Title

* 3. Email Address | Cyfeiriad Ebost

Question Title

* 4. Contact Telephone Number | Rhif Ffôn Cyswllt

Question Title

* 5. Current Employer | Cyflogwr Presennol

Question Title

* 6. Current Practitioner Role | Rôl bresennol yr Ymarferydd

Question Title

* 7. What is your current employment status (please select one) | Beth yw’ch statws cyflogaeth presennol?: (dewiswch un os gwelwch yn dda):

Question Title

* 8. Would you be willing to volunteer your time for a new childcare setting, if under furlough? | A fyddech yn barod i wirfoddoli’ch amser i leoliad gofal-plant newydd, os ydych ar seibiant

Question Title

* 9. Local Authority Area | Ardal Awdurdod Lleol:

Question Title

* 10. Please indicate what hours you be willing to work (please tick all that apply) | Nodwch os gwelwch dda pa oriau y byddech yn barod i’w gweithio (ticiwch bob un perthnasol):

Question Title

* 11. Is there a specific Community in which you would be prepared to work (e.g. area or postcode  CF5)? | A oes Cymuned benodol y byddech yn barod i weithio ynddi (e.e. ardal neu god post megis CF5)?

Question Title

* 12. Can you (please tick all that apply) | A ydych yn gallu (ticiwch bob un sy’n gymwys):

Question Title

* 13. Are you currently signed up to the Disclosure and Barring Service (DBS) Update Service , and/or able to provide your original DBS certificate? (For more information on DBS see: : https://www.gov.uk/request-copy-criminal-record ) | A ydych wedi’ch cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd [GDG] (DBS) ar hyn o bryd, ac/neu’n gallu darparu’ch tystysgrif GDG wreiddiol? (Am fwy o wybodaeth ar y GDG gweler: https://www.gov.uk/request-copy-criminal-record)

Question Title

* 14. Any Other Comments | Unrhyw Sylwadau Eraill

0 of 14 answered
 

T