The Carmarthenshire Celebration of Culture Awards aim to recognise and celebrate excellence in arts and culture. They are an opportunity to showcase our county-wide cultural achievements, and to highlight the importance of culture in our region.

Nod Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin yw cydnabod a dathlu rhagoriaeth ym maes y celfyddydau a diwylliant. Mae'r Gwobrau'n gyfle i amlygu ein cyflawniadau diwylliannol ledled y sir, ac i bwysleisio pwysigrwydd diwylliant yn ein rhanbarth.
HOW TO NOMINATE
The awards are open to anyone living, working or originating from Carmarthenshire who has made a significant contribution to Carmarthenshire’s cultural landscape in 2017. Anyone can nominate an individual, a group, or an organisation for consideration. 
The closing date is Friday, February 23rd at 5pm.
Once the nominations are collected a judging panel will select a long list, and then a short list, before choosing the award winner and two finalists in each category.  The awards will presented at a ceremony to be held at the Ffwrnes, Llanelli on Friday 6th April 2018 from 7pm. Eight bespoke trophies will be presented.

SUT MAE ENWEBU
Mae'r Gwobrau'n agored i unrhyw un sy'n byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, neu sy’n hanu o’r sir, ac sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i ddiwylliant Sir Gaerfyrddin yn 2017. Gall unrhyw un enwebu unigolyn, grŵp neu sefydliad i gael ei ystyried.
Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 23ain Chwefror am 5pm.
Ar ôl i'r enwebiadau gael eu casglu, bydd panel beirniadu yn dewis rhestr hir, ac yna rhestr fer, cyn dewis enillydd y wobr a dau arall sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ym mhob categori. Caiff y gwobrau eu cyflwyno mewn seremoni yn y Ffwrnes, Llanelli ddydd Gwener 6ed Ebrill 2018 am 7pm. Bydd wyth tlws penodol yn cael eu cyflwyno. 

* Your details

Categories

* Excellence in Performing Arts
This award recognises a performer or group of performers or organisation who have stood out in 2017. This can include (but is not limited to) theatre, dance, spoken word, and comedy.
Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Perfformio
Mae'r wobr hon yn cydnabod perfformiwr neu grŵp o berfformwyr neu sefydliad sydd wedi gwneud argraff arbennig yn ystod 2017. Gall hyn gynnwys theatr, dawns, iaith lafar, a chomedi (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny).

* Reason for nomination (up to 300 words)

* Excellence in Visual Arts and Crafts
This award recognises an individual, group or organisation working in the visual arts, design, photography, or crafts whose work has left a lasting impression in 2017.
Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau
Mae'r wobr hon yn cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad sy'n gweithio ym maes y celfyddydau gweledol, dylunio, ffotograffiaeth neu grefftau y mae eu gwaith wedi gadael argraff a fydd yn para yn ystod 2017.

* Reason for nomination (up to 300 words)

* Excellence in Creative Media
Recognising the achievements of an individual, group or organisation in creative media during 2017. This could be for (but is not limited to) Film, Animation, Graphic Design, Games Design, and Digital Art.
Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol
Cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad yn y cyfryngau creadigol yn ystod 2017. Gallai hyn gynnwys Ffilm, Animeiddio, Dylunio Graffeg, Dylunio Gemau, a Chelf Ddigidol (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny).

* Reason for nomination (up to 300 words)

* Excellence in Literature
Acknowledgement of an outstanding individual, group or organisation working in creative writing, literature, prose or poetry who stood out during 2017.
Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth
Cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad rhagorol sy'n gweithio ym maes ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth, rhyddiaith neu farddoniaeth a wnaeth argraff arbennig yn ystod 2017.

* Reason for nomination (up to 300 words)

* Excellence in Heritage
Recognising excellence from an individual, group, or organisation which raised the profile or celebrated Carmarthenshire’s history and heritage in 2017.
Rhagoriaeth mewn Treftadaeth
Cydnabod rhagoriaeth gan unigolyn, grŵp neu sefydliad sydd wedi codi proffil neu wedi dathlu hanes a threftadaeth Sir Gaerfyrddin yn ystod 2017.

* Reason for nomination (up to 300 words)

* Excellence in Music
This award recognises the achievements of an individual, group or organisation in music during 2017. This can include (but is not limited to) musicians, singers, conductors and composers.
Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth
Mae'r wobr hon yn cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad ym maes cerddoriaeth yn ystod 2017. Gall hyn gynnwys cerddorion, cantorion, arweinwyr a chyfansoddwyr (ond nid yw’n gyfyngedig i hynny).

* Reason for nomination (up to 300 words)

* In addition, two special awards will be awarded at the judges’ selection:

Young Talent

An individual or group, aged under 25, working in any discipline, who are displaying real talent and potential at a relatively young age.

Yn ogystal bydd y beirniaid yn cyflwyno dwy wobr arbennig:

Talent Ifanc

Unigolyn neu grŵp, o dan 25 oed, sy'n gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth, sy'n dangos gwir botensial a thalent yn gymharol ifanc.


* Reason for nomination (up to 300 words)

* Outstanding Contribution to Culture
This is an award for someone who has made a significant contribution to arts and culture in Carmarthenshire over a long period.
Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant
Mae'r wobr hon ar gyfer rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r celfyddydau a diwylliant yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod hir.

* Reason for nomination (up to 300 words)

T