*Byddar?  Yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain?  Cwblhewch ein Harolwg IAP!  Ewch i  https://www.surveymonkey.co.uk/r/BSLwalessurvey2019 neu cliciwch ar y ddolen*

Mae ar Gweithredu ar Golled Clyw Cymru eisiau gwybod am eich profiadau o ddefnyddio gwasanaethau cymdeithasol oedolion yng Nghymru.  

Mae gwasanaethau cymdeithasol oedolion yn cynnig gwybodaeth a chynghorion ac yn darparu neu’n cyllido gofal a chymorth cymdeithasol yn benodol i oedolion sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.  Yn dibynnu ar lefel eu hangen, fe allai hyn gynnwys:

  • Cyfarpar hybu’r synhwyrau ar gyfer y cartref megis synwyryddion cloch drws sy’n fflachio, ffonau â chwyddseinydd neu ddyfeisiadau gwrando personol.   
  • Cymorth cyfathrebu megis adroddwr ‘llais i destun’ neu ddehonglwr Iaith Arwyddion Prydain.   
  • Cyngor i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw ac aelodau’u teulu neu eu gofalwyr ynglŷn â gwella cyfathrebu.  Gwybodaeth am wasanaethau lleol eraill a all eu helpu nhw megis grwpiau cymorth, clinigau cynnal teclynnau clyw a dosbarthiadau darllen gwefusau.
  • Gwybodaeth am fudd-daliadau a chynlluniau grantiau ariannol megis Mynediad i Waith.   

Bydd eich adborth yn ein helpu i ddatblygu canllawiau newydd ar gyfer awdurdodau lleol ynglŷn â darparu gwasanaethau cymdeithasol oedolion o ansawdd uchel i bobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw. 

Mae’r arolwg hwn ar gyfer pobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw (yn cynnwys pobl sy’n ateb y cwestiynau ar ran aelod o’r teulu neu rywun y maent yn gofalu amdano).  Os ydych yn Fyddar ac yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (IAP / BSL), fe allwch hefyd gwblhau’n harolwg Iaith Arwyddion Prydain.  I ganfod mwy o wybodaeth, ewch i https://www.surveymonkey.co.uk/r/BSLwalessurvey2019, os gwelwch yn dda.

Mae’r arolwg yn gofyn ystod o gwestiynau am eich profiadau o ddefnyddio gwasanaethau cymdeithasol oedolion a’r gwelliannau yr hoffech eu gweld.  Mae hefyd yn gofyn rhai cwestiynau am eich profiadau o ddefnyddio gwasanaethau lleol eraill, megis adrannau awdioleg y GIG a dosbarthiadau darllen gwefusau.  Diben y cwestiynau hyn yw ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o sut y gall gwasanaethau lleol gydweithio’n well i wella profiad cyffredinol pobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw sydd angen gofal a chymorth cymdeithasol.  Mae’r arolwg hefyd yn cynnwys cwestiynau am eich byddardod a’ch colled clyw, eich oedran a’ch ethnigrwydd.

Caiff yr wybodaeth a ddarparwch ei defnyddio er dibenion ymchwil.  Mae’ch atebion yn ddienw ac ni chewch eich enwi mewn unrhyw ganlyniadau o’r arolwg a gyhoeddir.  Drwy ateb pob cwestiwn, rydych yn rhoi caniatâd inni ddefnyddio’r wybodaeth hon fel a ddisgrifir uchod.  Fe allwch hefyd ddewis pa gwestiynau rydych yn eu hateb, ac nid oes yn rhaid ichi ateb pob cwestiwn.  Dylai’r arolwg gymryd oddeutu 10 munud i’w gwblhau.

Mae Gweithredu ar Golled Clyw Cymru hefyd yn cynnal grwpiau ffocws a thrafodaeth grwpiau ffocws ar-lein ym mis Mehefin i helpu pobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw i rannu’u barn ynglŷn â gwasanaethau cymdeithasol oedolion yng Nghymru.  Rhoddir £10 i gyfranogwyr am fynychu’r grwpiau ffocws wyneb yn wyneb ac fe delir treuliau teithio.  I ganfod mwy o wybodaeth, ewch i: https://www.surveymonkey.co.uk/r/grwpffocwscymru2019 , os gwelwch yn dda.

Os oes gennych gwestiynau am yr arolwg hwn neu am y grwpiau ffocws, anfonwch e-bost at: tom.bailey@hearingloss.org.uk, os gwelwch yn dda.

Cliciwch ar Nesaf, isod, i ddechrau ar yr arolwg, os gwelwch yn

T