Dweud eich dweud

Daeth cyfraddau uwch Treth Dir y Dreth Stamp ar gyfer prynu eiddo preswyl ychwanegol i rym ar 1 Ebrill 2016. Yng Nghymru mae treth bresennol Llywodraeth y DU yn cael ei hadolygu fel rhan o ddeddfwriaeth y Dreth Trafodiadau Tir sydd i’w chyflwyno ym mis Medi 2016. 

Mae Treth Dir y Dreth Stamp yn cael ei datganoli, felly yng Nghymru bydd yn cael ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir yn 2018. 

Rydym yn awyddus i drafod â threthdalwyr, asiantau a gweithwyr proffesiynol eraill sut y gallai’r cyfraddau uwch weithio yng Nghymru.  I gael rhagor o fanylion, gweler Papur Trysorlys: Treth Trafodiadau Tir: Cyfraddau Uwch ar gyfer Prynu Eiddo Preswyl Ychwanegol.

Mae cyfraddau uwch Treth Dir y Dreth Stamp yn gymwys pan nad yw’r prynwr yn prynu ail eiddo preswyl neu eiddo preswyl ychwanegol yn lle ei brif breswylfa. Mae’r cyfraddau uwch wedi eu gosod ar 3% ac maent yn ychwanegol at gyfraddau preswyl presennol Treth Dir y Dreth Stamp.

Question Title

* 1. A ydych chi’n cytuno na ddylai’r cyfraddau uwch fod yn gymwys i’r mathau uchod o lety yng Nghymru? (I gael rhagor o wybodaeth, gweler Pennod 2 y Papur Trysorlys)

Question Title

* 2. Yn eich barn chi, ai cyfnod o 18 mis neu gyfnod o 36 mis sydd fwyaf priodol i bobl Cymru mewn achos o orgyffwrdd neu oedi rhwng gwerthu a phrynu prif breswylfa at ddibenion y cyfraddau uwch? (gweler Pennod 2 y Papur Trysorlys)

Question Title

* 3. Beth fyddai’n ddull priodol o brynu mwy nag un eiddo preswyl ychwanegol yng Nghymru? A ddylai prynwyr fod yn gallu dewis p’un ai i hawlio rhyddhad aml annedd neu i gymhwyso cyfraddau amhreswyl o dan yr amgylchiadau hyn? (gweler Pennod 2 y Papur Trysorlys)

Question Title

* 4. A ddylai’r cyfraddau uwch fod yn gymwys i bobl sy’n cyd-fyw yn yr un modd ag y maent yn gymwys i gyplau priod a phartneriaid sifil?

Question Title

* 5. A oes unrhyw feysydd eraill y byddai o fudd i’r rheolau cyfraddau uwch gael rhagor o wybodaeth neu eglurhad amdanynt?

Question Title

* 6. A oes unrhyw feysydd penodol yr ydych wedi eu nodi lle mae angen diwygio’r cyfraddau uwch i sicrhau eu bod yn gweithredu’n effeithiol o fewn y drefn Treth Dir y Dreth Stamp / Treth Trafodiadau Tir?

Question Title

* 7. A oes unrhyw effeithiau neu faterion polisi ehangach y dylai Llywodraeth Cymru eu hystyried wrth gyflwyno’r ddeddfwriaeth hon fel rhan o’r Dreth Trafodiadau Tir?

Question Title

* 8. A oes unrhyw ddulliau eraill y gallai Llywodraeth Cymru eu hystyried er mwyn gwneud y dreth gyfradd uwch ar ail gartrefi yn fwy addas i Gymru?

Question Title

* 9. A ydych chi’n cytuno y dylai Gweinidogion Cymru gymryd pŵer yn y ddeddfwriaeth Treth Trafodiadau Tir i ddiwygio’r dreth cyfraddau uwch  ar ail gartrefi yng Nghymru os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol? (gweler Pennod 3 y Papur Trysorlys)

Question Title

* 10. A oes gennych chi unrhyw sylwadau neu safbwyntiau ynglŷn â chymhwyso’r cyfraddau uwch ar ail gartrefi a brynir yng Nghymru?

Question Title

* 11. Sut clywsoch chi am yr arolwg hwn?

T