Question Title

Delwedd
Diolch am ymateb i'n holiadur. Rydych yn cael eich gwahodd i gymryd rhan yn yr astudiaeth Strwythurau Arfordirol. Mae'r astudiaeth hon yn cael ei chynnal gan Tom Fairchild (t.fairchild@swansea.ac.uk) o Brifysgol Abertawe fel rhan o'r Prosiect Ecostructure. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect Ecostructure drwy glicio yma.

Mae Ecostructure yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru 2014-2020.


Pam cymryd rhan?

Mae gennym ddiddordeb mewn deall agweddau tuag at strwythurau amddiffyn arfordirol a'r anifeiliaid a'r gwymon sy'n tyfu arnynt. Yn yr arolwg hwn fe gyflwynir cyfres o ddelweddau o strwythurau amddiffyn arfordirol i chi, a byddwn yn gofyn i chi pa rai sydd orau gennych a sut maen nhw'n gwneud i chi deimlo. Bydd eich cyfranogiad yn yr astudiaeth hon yn ein helpu i ddeall sut mae dyluniad strwythurau arfordirol yn effeithio ar y ffordd y mae cymunedau yn eu gweld ac yn rhyngweithio â nhw.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn gwbl wirfoddol a gallwch dynnu'n ôl ar unrhyw adeg. Mae croeso i chi hepgor unrhyw gwestiynau.

Y Rhan Gyfreithiol:

Mae'r Astudiaeth hon wedi cael Cymeradwyaeth Foesegol gan Brifysgol Abertawe (Cyfeirnod: SU-Ethics-Staff-260520/246). Nid oes unrhyw risgiau hysbys yn gysylltiedig â'r astudiaeth ymchwil hon, a bydd unrhyw ymatebion a gyflwynwch yn aros yn ddienw. Ni chymerir unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.  Dim ond at ddibenion yr ymchwil a nodwyd y bydd eich atebion yn cael eu defnyddio, ac ni fydd data byth yn cael ei werthu na'i drosglwyddo i drydydd partïon. Mae casglu data gan Survey Monkey Inc. wedi'i amgryptio ac yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd Survey Monkey a Hysbyseb Tarian Breifatrwydd yr UE-UDA.

Trwy gyflwyno eich holiadur rydych yn caniatáu i'r data a ddarperir gennych i gael ei ddefnyddio ar gyfer yr astudiaeth hon.

SYLWER: fe all delweddau ymddangos yn fach ar ddyfeisiau ffôn symudol. Rydym yn argymell cwblhau'r arolwg ar gyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur neu ddyfais llechen i gael y profiad gwylio gorau, gyda disgleirdeb y sgrin wedi'i osod i'r lefel uchaf.

Question Title

* A ydych eisiau cymryd rhan?

Question Title

Delwedd

T