Adrodd stori Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri

Am y tro cyntaf, bydd prosiect newydd Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri (RHFFE) yn cwmpasu pobl yn stori y rheilffordd.

Bydd cwmpasu ac adrodd straeon yn rhoi cyfle i filoedd o ymwelwyr gysylltu a’r rheilffordd â'i hanes a’i ddylanwad ar y diwydiant lleol. Bydd straeon a adroddir ar drenau, gorsafoedd a theithiau tywys yn helpu pobl i ddeall ysbryd arloesol yr ardal a'i effaith byd-eang drwy egluro sut mae'r diwydiant wedi llunio'r tirwedd a'r gymuned dros 200 mlynedd.

Trwy adfer adeiladau a phrofiadau uniongyrchol, bydd pobl yn cael cyfle i ymchwilio dreftadaeth y rheilffordd. Bydd gweithdai, hyfforddiant a cyfleoedd gwirfoddoli yn annog pobl i ddysgu sgiliau newydd a chael ymgolli yn amgylchedd hanesyddol Gweithdai Boston Lodge, Porthmadog.

Rydym wedi cael grant cychwynnol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddatblygu prosiect a fydd yn rhannu treftadaeth y rheilffordd gyda mwy o bobl, mewn amrywiaeth o ffyrdd newydd.

Cymerwch bum munud i roi eich barn i ni ar sut ddylai'r brosiect hon gael eu ddatblygu.

Question Title

* 1. Ydych chi'n byw yn lleol (wedi ei ddiffinio fel Sir Gwynedd)?

Question Title

* 2. Ym mha gymuned ydych chi'n byw?

Question Title

* 3. Pa mor aml ydych chi wedi bod ar drenau Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eyri/ ymweld a'r gorsafoedd ar hyd y rheilffordd, gan gynnwys eich ymweliad diweddaraf?

  Byth Unwaith Dwywaith Tair gwaith neu fwy
Wedi teithio ar wasanaeth Rheilffordd Eryri
Wedi teithio ar wasanaeth Rheilffordd Ffestiniog
Wedi ymweld a Orsaf Porthmadog
Wedi ymweld a Orsaf Blaenau Ffestiniog
Wedi ymweld a Orsaf Caernarfon
Wedi ymweld a Orsafoedd eraill (e.g. Beddgelert, Tan Y Bwlch)

Question Title

* 4. Mae Rheilffyrdd hanesyddol Ffestiniog ag Eryri wedi bod yn gwasanaethu'r gymuned lleol, diwydiant ac ymwelwyr ers bron i 200 mlynedd. I ba raddau ydych chi'n cytuno hefo'r datganiadau canlynol...

  Ddim yn cytuno o gwbl Ddim yn cytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Rwy'n gwybod rhywbeth am hanes y rheilffordd
Rwy'n ymwybodol o'r datblygiadau technolegol a ddechreuodd yn fy ardal lleol
Rwy'n credu fod treftadaeth diwydiannol yn ddiddorol ac yn hygyrch i bobl amhrofiadol
Rwy'n ymwybodol o hanes a threftadaeth unigryw fy ardal lleol

Question Title

* 5. Faint o ddiddordeb sych gennych chi i ddarganfod y canlynol...

  Ddim o gwbl Dipyn bach Diddordeb Diddordeb mawr
Sut mae'r rheilffordd wedi datblygu dros 200 blwyddyn
Effaith byd-eang y rheilffordd
Pobl y rheilffordd
Datblygiadau y locomotifau
Adeiladau y rheilffordd
Natur a tirwedd o amgylch y rheilffordd
Sut wnaeth y rheilffordd wasanaethu'r diwydiant llechi
Beth sy'n digwydd ar y rheilffordd heddiw

Question Title

* 6. Fy argraff o Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri yw...

  Ddim yn cytuno o gwbl Ddim yn cytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Gallaf ddysgu am hanes y rheilffordd yna
Mae'n ddiwrnod allan difyr
Mae'n lle da i fynd a ffrindiau a theulu sy'n ymweld a mi
Mae'n fforddiadwy
Mae'n lle da i deuluoedd lleol ymweld
Dim ond ar gyfer pobl sydd a diddordeb mewn rheilffyrdd treftadaeth
Mae ganddo apel fwy i ddynion
Nid yw'r rheilffordd yn ddigon hygyrch
Nid yw'r iaith Gymraeg yn ddigon amwlg
Ysgrifennir y Gymraeg sy'n cael ei harddangos gan siaradwyr rhugl Cymraeg

Question Title

* 7. Fy argraff o'r cysylltiadau rhwng Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eyri a'r gymuned lleol yw...

  Angytuno'n gryf Anghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Mae'r rheilffordd yn bwysig oherwydd twristiaeth ond fel arall nid yw'n berthnasol i bobl lleol
Mae gan y rheilffordd gysylltiad da a phobl lleol
Mae'r rheilffordd yn cefnogi busnesau lleol
Mae'r rheilffordd yn rhedeg yn unol ag anghenion a diddordebau pobl lleol
Mae pobl lleol yn ystyried y rheilffordd fel un o'r asedau mwyaf positif yn yr ardal
Mae stori y gymuned lleol wedi ei hadrodd yn dda ar y rheilffordd
Mae dealltwriaeth am hanes y rheilffordd yn gwneud i mi deimlo yn falch o fy ardal lleol
Mae yna gyfleoedd i mi gymryd rhan yn y rheilffordd
Mae'r rheilffordd yn cynnig cyfleoedd i mi gwrdd a phobl eraill
Mae'r gymuned lleol yn derbyn cynigion/gostyngiadau arbennig
Mae gan fy nheulu gysylltiad uniongyrchol a hanes y rheilffyrdd e.g. gweithwyr/staff

Question Title

* 8. Gweithdai Boston Lodge yw'r gweithdai peirianneg sydd wedi gwasanaethu Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri ers 1832. I ba raddau ydych chi'n cytuno a'r datganiadau canlynol...

  Anghytuno'n gryf Anghytuno Cytuno Cytuno'n gryf
Rwy'n gwybod rhywbeth am hanes Gweithdai Boston Lodge
Rwy'n gwybod rhywbeth am yr hyn y mae Gweithdai Boston Lodge yn ei wneud heddiw
Hoffwn ddarganfod fwy am Gweithdai Boston Lodge
Rwy'n credu y gelli'r wella yr amgylchedd naturiol o amgylch Gweithdai Boston Lodge
Mi fuaswn yn awyddus i ymweld a Gweithdai Boston Lodge

Question Title

* 9. Ydych chi'n gwybod lle mae Gweithdai Boston Lodge wedi eu lleoli?

Question Title

* 10. Mae prosiect yn cael ei ddatblygu i helpu pobl ddarganfod mwy am y rheilffordd a Gweithdai Boston Lodge. Beth fyddai gennych chi ddiddordeb yn ei wneud neu ei weld yn Gweithdai Boston Lodge? Graddiwch eich lefel diddordeb yn y datganiadau canlynol...

  Dim diddordeb o gwbl Dim diddordeb Diddordeb Diddordeb mawr
Teithiau tywys Cymraeg o gwmpas Gweithdai Boston Lodge
Teithiau tywys Saesneg o gwmpas Gweithdai Boston Lodge
Arsylwi gweithwyr Gweithdai Boston Lodge yn defnyddio sgiliau crefft treftadaeth traddodiadol/peirianneg/gwaith saer
Profiad ymarferol mewn sgiliau crefft treftadaeth/peirianneg/gwaith saer
Dysgu sut i weithio gyda injans stem
Mynychu sgwrs am y rheilffordd a Gweithdai Boston Lodge
Dysgu mwy am dreftadaeth a hanes y rheilffordd
Dysgu mwy am dreftadaeth a hanes Gweithdai Boston Lodge
Gwirfoddoli i ddatblygu arddangosfeydd gwybodaeth newydd
Gwirfoddoli mewn prosiectau treftadaeth newydd
Gwirfoddoli i ymchwilio hanes y rheilffordd a Gweithdai Boston Lodge
Cyfarfod a phobl eraill sydd a diddordebau tebyg

Question Title

* 11. Os na fyddai gennych ddiddordeb yn ymweld a Gweithdai Boston Lodge neu os na allwch gyfrannu, rhowch eich rheswm/rhesymau isod...

Question Title

* 12. Oes gennych chi gysylltiad personol neu stori i'w hadrodd am y rheilffordd neu Gweithdai Boston Lodge? Os oes, nodwch isod...

Question Title

* 13. Rydym yn chwilio am aelodau o'r gymuned lleol i lunio cynlluniau ar gyfer y prosiect. A fyddai gennych ddiddordeb mewn helpu? Os oes, allech chi nodi eich manylion cyswllt isod...

Question Title

* 14. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau pellach ar sut y gallech fod eisiau cymryd rhan yn y rheilffordd, rhowch wybod i ni isod...

Question Title

* 15. Sut glywsoch chi am yr arolwg hwn?

Question Title

* 16. A allech chi ddweud mwy wrthym amdanoch chi'ch hun. Ydych chi'n...

Question Title

* 17. Ydych chi'n...

Question Title

* 18. Ydych chi'n...

Question Title

* 19. Ydych chi'n...

Question Title

* 20. Ydych chi'n...

Question Title

* 21. Ydych chi'n Gymraeg?

Question Title

* 22. Ydych chi'n...

Question Title

* 23. Er mwyn gwella ein dealltwriaeth demograffic, a allech chi ddarparu eich cod post os gwelwch yn dda?

0 of 23 answered
 

T