Diolch i chi am ystyried cymryd rhan yn ein holiadur cydraddoldeb.  Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ateb y cwestiynau isod, sy’n gwbl ddewisol. Os nad ydych yn gyfforddus yn ateb unrhyw gwestiwn penodol, ticiwch y blwch a nodir ‘Well gen i beidio â dweud’.

Mae’r cwestiynau isod yn cyfeirio at yr unigolyn a ddioddefodd y broblem. Os ydych chi wedi cwyno ar ran rhywun arall, byddem yn ddiolchgar pe baech yn fodlon eu helpu i gwblhau'r holiadur hwn. 
Wrth i chi gychwyn cwblhau’r holiadur hwn, gofynnwn am gyfeirnod eich achos. Gwnawn hyn er mwyn dadansoddi'n well hygyrchedd ein gwasanaeth - er enghraifft, ar sail pwnc neu fath o gŵyn.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl na fydd eich ymateb yn cael eu gweld gan unrhyw aelod o staff sy’n gyfrifol am asesu neu ymchwilio i’ch cwyn. Dim ond y staff sy'n dadansoddi'r data bydd yn cael ei weld.

Gallwch ganfod y cyfeirnod hwn mewn gohebiaeth oddi wrthym am eich achos.

Question Title

* 1. Beth yw cyfeirnod eich achos?

Question Title

* 8. Pa un o’r cymwysterau isod sydd gennych chi?

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio unigolyn anabl yn ôl y model meddygol ac fel rhywun sydd â nam corfforol neu feddyliol sydd ag effaith andwyol 'sylweddol' a 'thymor hir' ar eu gallu i berfformio gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd (fel bwyta, cerdded a mynd i siopa).

Mae 'sylweddol' yn golygu 'mwy na mân neu ddibwys', ac mae 'tymor hir' yn golygu bod effaith y nam wedi para neu yn debygol o bara am o leiaf deuddeg mis.  Mae'r diffiniad hwnnw hefyd yn cynnwys pobl sydd wedi cael diagnosis o HIV, canser neu sglerosis ymledol.

T