6% of survey complete.

Question Title

Delwedd
Bydd Gyrfa Cymru yn cadw'r wybodaeth a roddwch i ni ar gyfrifiadur. O dan ein Polisi Preifatrwydd, ni fyddwn yn defnyddio eich data at ddibenion gwerthu a/neu farchnata oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i ni anfon deunydd marchnata perthnasol atoch.

 Efallai y byddwn yn trosglwyddo eich manylion i sefydliadau, gan gynnwys eich ysgol, er mwyn eich helpu i gynllunio eich gyrfa.

 Yn ogystal, efallai y bydd trydydd parti cymeradwy yn cysylltu â chi i gael adborth ar y gwasanaeth a gawsoch gennym ni.

 Mae manylion llawn ein Polisi Preifatrwydd i'w gweld ar ein gwefan gyrfacymru.com.

 

Cydsyniad ar gyfer marchnata

Gall Gyrfa Cymru weithio gyda phobl ifanc mewn sawl ffordd, gan gynnwys cyfweliadau gyrfa (naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn), sesiynau grŵp (naill ai'n bersonol neu drwy gyfrwng gwefannau) drwy e-bost, negeseuon testun, sgwrsio ar-lein neu drwy ein gwefan.  Er mwyn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chi yn y ffordd fwyaf priodol, rydym wedi creu'r holiadur hwn a elwir yn Gwirio Gyrfa.  Rydym yn gofyn i gleientiaid ym Mlynyddoedd 10 neu 11 mewn ysgolion prif ffrwd gwblhau'r arolwg Gwirio Gyrfa er mwyn i ni allu cael rhywfaint o fanylion amdanoch i'n helpu ni i roi cymorth i chi.  Mae'r arolwg Gwirio Gyrfa yn rhoi darlun cryno o’r ffordd yr ydych yn meddwl ar hyn o bryd ac rydym yn gwybod y gall hyn newid ar unrhyw adeg.

Bydd rhai o'r cwestiynau y byddwch yn eu hateb yn Gwirio Gyrfa yn rhoi syniad i ni o ba wasanaethau Gyrfa Cymru fydd orau i chi er mwyn eich helpu i wneud penderfyniadau am eich gyrfa.   Mae hyn yn golygu y bydd yr atebion mewn rhai rhannau o'r holiadur yn cael eu sgorio.  Gelwir hyn yn broffilio.  Byddwn yn dweud wrthych pa atebion sy'n cael eu sgorio yn ddiweddarach yn yr holiadur.  Nid yw hyn yn golygu bod rhai atebion yn well nag eraill; nid oes atebion cywir nac anghywir, ond bydd eich atebion yn rhoi syniad i ni ynghylch sut rydych chi'n teimlo am rai pethau sy'n ymwneud â'ch gyrfa yn y dyfodol.  Yna byddwn yn defnyddio'r atebion hyn, ynghyd â gwybodaeth arall, fel pa bynciau rydych chi'n eu hastudio, i'n helpu i ddarparu'r gwasanaeth mwyaf priodol i ddiwallu eich anghenion.  Gallwch drafod eich ymatebion gyda'ch Cynghorydd Gyrfa yn yr ysgol.

Os nad ydych chi eisiau ateb y cwestiynau sy'n cael eu defnyddio i'n helpu i ddarparu gwasanaeth i chi, rhowch wybod i ni a gallwch anwybyddu'r cwestiynau hynny.

An English version of this questionnaire is also available.

(C) Gyrfa Cymru / Careers Wales 2013-16

T