On behalf of the staff, trustees and volunteers of Span Arts, we send our very best wishes to you all in these unusual times and hope you are keeping well.

Looking forwards, it is important for us to understand what your feelings are towards attending live events and activities promoted by us.

Please take part in this important survey and your views will help us plan what the immediate future holds for Span and our audiences.

Span Arts does not have its own venue, rather we use a variety of venues to host our events. We will only use venues that have a certificate stating they have undertaken a COVID 19 Risk Assessment. The safety of our audiences, staff and volunteers is of paramount importance to us.

We would be grateful if you could complete this questionnaire by Friday 7th August.
Thank you for your contribution.

Ar ran staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr Celfyddydau Span, anfonwn ein dymuniadau gorau atoch chi i gyd ar yr adeg anarferol yma gan obeithio eich bod yn cadw’n iawn.

Yn edrych i’r dyfodol, mae’n bwysig i ni ddeall eich teimladau tuag at fynychu digwyddiadau byw a’r gweithgareddau yr ydym yn eu hyrwyddo.

Byddwch cystal â chymryd rhan yn yr arolwg pwysig yma a bydd eich barn o gymorth i ni gynllunio yr hyn bydd gan y dyfodol agos i’w gynnig i Span a’n cynulleidfaoedd.

Nid oes gan Span ein lleoliad ein  hunain ar gyfer digwyddiadau, rydym yn hytrach yn defnyddio nifer o leoliadau i’w cynnal. Dim ond lleoliadau sydd â thystysgrif yn datgan eu bod wedi ymgymryd ag asesiad risg COVID 19 y byddwn yn eu defnyddio. Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff a gwirfoddolwyr o’r pwysigrwydd mwyaf i ni.

Diolch am eich cyfraniad.


Question Title

* 1. Please tick which age range you fall into / 
Ticiwch yr ystod oedran rydych yn perthyn iddi

Question Title

* 2. Please tell us what type of Span events you attended before Coronavirus. (Tick as many as apply)

Pa fath o ddigwyddiadau Span oeddech chi’n eu mynychu cyn y Coronafeirws? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 3. How often would you say that you attended such events before Coronavirus?

Pa mor aml fyddech chi’n ddweud eich bod yn mynychu digwyddiadau fel hyn cyn y Coronafeirws?

Question Title

* 4. Please tell us which of the following statements best fits how you're currently feeling about coming out to events at a venue again. (Please choose only ONE)

Nodwch, os gwelwch yn dda, pa un o’r gosodiadau isod yw’r disgrifiad gorau o’ch teimladau ar hyn o bryd am fynd allan i ddigwyddiadau mewn neuadd/lleoliad unwaith eto (Dewiswch UN yn unig)

Question Title

* 5. When live events are allowed to resume in Wales, how likely are you to attend live events where social distancing is observed and hand hygiene measures are maintained?

Pan fydd digwyddiadau byw yn cael ail-ddechrau, pa mor debygol fyddwch chi o fynychu digwyddiadau byw lle cedwir pellter cymdeithasol a lle bydd mesurau hylendid dwylo yn eu lle?

Question Title

* 6. Would you feel comfortable attending a live event or workshop with the following audiences numbers. Please tick the highest audience capacity you would feel comfortable attending.

Fyddech chi’n teimlo’n gyfforddus i fynychu digwyddiad byw neu weithdy gyda chynulleidfaoedd o’r niferoedd isod? Ticiwch uchafswm maint y gynulleidfa y byddech yn teimlo’n gyfforddus i fod yn rhan ohoni.

Question Title

* 7. Would the following social distancing measures make you LESS or MORE likely to consider attending a live cultural event?

Fyddai’r mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eich gwneud yn FWY TEBYGOL neu’n LLAI TEBYGOL o ystyried mynychu digwyddiad diwylliannol byw?

  Less likely to attend / Llai tebygol   Neutral / Amhendant   More likely to attend / Mwy tebygol  
Queue management to avoid long queues of people / Rheoli ciwiau er mwyn osgoi ciwiau hir o bobl 
On-site health monitoring (eg. temperature taking) / Monitro iechyd ar y safle (e.e. mesur tymheredd pobl)
Staff wearing protective face covering / Staff yn gwisgo gorchuddion wyneb amddiffynnol  
All audience members required to wear protective face coverings  / Yn ofynnol i bob aelod o’r gynulleidfa wisgo masgiau amddiffynnol 
A scheduled arrival time for audience members/ Amser cyrraedd wedi’i drefnu ar gyfer aelodau’r gynulleidfa

Question Title

* 8. Would any of the following make you more likely to book for events in the future? (please tick all that apply)

Fyddai un o’r canlynol yn eich gwneud yn fwy tebygol o archebu ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol? (ticiwch bob un sy’n berthnasol os gwelwch yn dda)

Question Title

* 9. If you were unable to go to cultural events in a venue for the foreseeable future, would you be interested in engaging with cultural events ONLINE?

Os nad oeddech yn gallu mynychu digwyddiadau diwylliannol dan do am beth amser eto a fyddai diddordeb gennych mewn ymgymryd â digwyddiadau diwylliannol AR-LEIN?

Question Title

* 10. Have you engaged with any of Span Arts online activities during lock down?
Ydych chi wedi ymgymryd ag unrhyw un o ddigwyddiadau Celfyddydau Span ar-lein yn ystod y cyfnod clo?

Question Title

* 11. If you answered yes to the question above, has your attendance improved your well being during the Covid crisis?

Os ydw, ydy hyn wedi gwella’ch llesiant yn ystod yr argyfwng Covid?

Question Title

* 12. Which of the following reasons explains why you are NOT interested in engaging with Span Art’s events online or digitally? (tick all that apply)

Pa un o’r canlynol sy’n esbonio pam NAD oes diddordeb gyda chi mewn ymgymryd â digwyddiadau Span ar-lein neu’n ddigidol? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 13. Please tell us what you would consider spending in order to watch or attend an online cultural event:

Ar gyfer bob un o’r canlynol a fyddech cystal â dweud wrthym faint y byddech yn ystyried ei wario er mwyn gwylio neu fynychu digwyddiad diwylliannol ar-lein:

Question Title

* 14. Any other comments / Unrhyw sylwadau eraill:

Thank you for taking this time to help Span Arts build a picture of the future.
Diolch am gymryd yr amser i helpu Gelfyddydau Span i greu llun o’r dyfodol.

If you would like to contribute to a UK wide survey looking at people's feelings towards returning to cultural events- please follow this link. https://www.indigo-ltd.com/covid-19-after-the-interval-national-audience-survey

Span Art's Privacy statements:

Privacy Statement - http://www.span-arts.org.uk/privacy-policy/
Preifatrwydd http://www.span-arts.org.uk/privacy-policy/?lang=cy

Question Title

Image
0 of 14 answered
 

T