Mae Llywodraeth Cymru a Cwlwm yn dymuno casglu barn darpariaethau gofal plant a darparwyr chwarae ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Trwy lenwi holiadur ar-lein byr gallwch helpu i wella'r cymorth rydym yn darparu i'r sector a llywio penderfyniadau polisi yn y dyfodol.

Bydd eich atebion yn gwbl gyfrinachol, a ni chewch chi eich enwi neu nodi mewn unrhyw adroddiadau. Bydd eich ymateb yn cael ei ddefnyddio gan swyddogion Llywodraeth Cymru a staff Cwlwm yn unig. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol a gallwch chi roi'r gorau neu dynnu allan ar unrhyw adeg. Dyddiad cau yw 22 Chwefror 2019.

Bydd eich ymateb i'r arolwg yn cael ei gadw am hyd at 2 flynedd ar ôl i'r gwaith ymchwil ddod i ben, ac wedi hynny caiff ei ddinistrio'n ddiogel gan Lywodraeth Cymru a Cwlwm. Os oes gennych unrhyw gwestiynau bydd tîm Trafod Gofal Plan Llywodraeth Cymru neu Cwlwm yn hapus i helpu. E-bostiwch TalkChildcare@gov.wales neu cysylltwch â Cwlwm ar 01970 639639.

The Welsh Government and Cwlwm wish to gather the views of childcare and play providers on the National Minimum Standards. By completing a short online questionnaire you can help to improve the support we provide to the sector and inform future policy decisions.

Your answers will be completely confidential, and you will not be named or identified in any reporting. Your response will by used by Welsh Government officials and Cwlwm staff only.  Taking part is completely voluntary and you can stop or opt out at any time. Closing date is 22 February 2019.

Your survey response will be retained for up to 2 years after the research ends, after which time it will be securely destroyed by the Welsh Government and Cwlwm. If you have any questions the Welsh Government’s Talk Childcare team or Cwlwm would be happy to help. Email TalkChildcare@gov.wales or alternatively contact Cwlwm on 01970 639639.

Question Title

* 1. A ydych chi (neu’r ddarpariaeth) wedi'ch cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru fel gwarchodwr plant, ddarparwr gofal dydd llawn neu sesiynol, darparwr gofal allan o'r ysgol neu ddarparwr chwarae mynediad agored? / Are you (or your setting) registered with the Care Inspectorate Wales (CIW) as a child-minder, full or sessional day care provider, out of school provider or provider of open access play provision?

T