Please give details of your organisation and the activity related to litter and marine plastics pollution that has previously been conducted, current activity and if possible, any future plans. The project outputs will feed into national initiatives, most notably the Clean Seas Partnership.

Rhowch fanylion eich sefydliad a'r gweithgarwch sy'n gysylltiedig â sbwriel a llygredd o blastigau morol yr ydych wedi eu cynnal yn y gorffennol, yn gyfredol ac, os yn bosibl, unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Bydd allbynnau'r prosiect yn bwydo i fentrau cenedlaethol, yn arbennig y Bartneriaeth Moroedd Glân.

Question Title

* 1. Name of organisation
Enw’r sefydliad

Question Title

* 2. Name of organisation project lead
    Enw’r prif gyswllt yn y sefydliad

Question Title

* 3. Contact details
    Manylion cyswllt

Question Title

* 4. Please provide details of the main purpose of this activity
    Rhowch fanylion brif bwrpas y gweithgaredd

Question Title

* 5. Where did the activity take place ?
    Ble ddigwyddodd y gweithgaredd?

Question Title

* 6. When did the activity take place ?
Pryd wnaeth y gweithgaredd ddigwydd?

Date

Question Title

* 7. Who was involved ?
    Pwy oedd yn cymryd rhan?

Question Title

* 8. What resources were required to complete the activity ?
    Pa adnoddau oedd eu hangen i gwblhau'r gweithgaredd?

Please give details of the activity outputs /results
Rhowch fanylion am allbynnau / canlyniadau’r gweithgaredd

Question Title

* 9. What impacts did the activity have ?
    Pa ganlyniadau/effaith gafodd y gweithgaredd?

Question Title

* 10. Please give details of any materials / resources produced that could be shared ?
      Rhowch fanylion am unrhyw ddeunyddiau/adnoddau a gynhyrchwyd y gellid eu rhannu

Question Title

* 11. Is there a website associated with the activity ? If yes, please provide the web address and any social media platforms
    A oes gwefan yn gysylltiedig â'r gweithgaredd? Os oes, rhowch gyfeiriad y wefan ac unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Question Title

* 12. Were any barriers to the success of the activity encountered ? Please provide details
    A oedd unrhyw rwystrau i lwyddiant y gweithgaredd? Rhowch fanylion

Question Title

* 13. What changes to the activity would be made to improve the outcome if it was to be replicated ?
    Pe bai’r gweithgaredd yn cael ei ailadrodd, pa newidiadau buasech yn eu hawgrymu i wella'r canlyniad?

Question Title

* 14. Would you like to add an additional activity? (up to 3 in total) 
Hoffech chi ychwanegu gweithgaredd ychwanegol? (hyd at 3 i gyd)

0 of 34 answered
 

T