We are keen to find out your thoughts on governor wellbeing so we can look to support you even more.
Please spare a few minutes to help us find out more.  Thank you.
Rydym yn awyddus i ddarganfod eich meddyliau ar lesiant llywodraethwyr
er mwyn inni geisio eich cenfogi hyd yn oed yn fwy.
Treuliwch ychydig funudau os gwelwch yn dda i'n helpu i ddarganfod rhagor.  Diolch.

Question Title

* 1. Please specify which type of governor you are?
Nodwch pa fath o lywodraethwyr ydych chi?

Question Title

* 2. Does your governing body discuss and monitor the following? Please tick.

Ydy eich corff llywodraethu yn trafod ac yn monitro’r canlynol? Ticiwch os gwelwch yn dda.

Question Title

* 3. Do you feel support is available to assist you with your governor wellbeing?

Ydych chi’n teimlo bod cefnogaeth ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch llesiant fel llywodraethwr?

Question Title

* 4. Have any governing body initiatives helped to improve governor wellbeing?  Please list. (e.g. wellbeing link governor, distributed leadership, governing body self-review)

Oes unrhyw fentrau corff llywodraethu wedi helpu i wella llesiant llywodraethwyr? Rhestrwch os gwelwch yn dda. (e.e. llywodraethwr cyswllt llesiant, arweinyddiaeth wedi’i ddosbarthu, hunanadolygiad y corff llywodraethu)

Question Title

* 5. What additional support would you find helpful?

Pa gefnogaeth ychwanegol fyddai’n ddefnyddiol i chi?

Question Title

* 6. How can your governing body improve their role in governor wellbeing?

Sut y gall eich corff llywodraethu wella eu rôl mewn llesiant llywodraethwyr?

Question Title

* 7. Which areas of governance do you find the most difficult?  Select a maximum of 3.

Pa feysydd o lywodraethiant sydd fwyaf anodd i chi? Dewiswch 3 ar y mwyaf.

Question Title

* 8. If you are a Chair of a governing body, which part of your role do you find the most difficult?

Os ydych yn Gadeirydd corff llywodraethu, pa ran o’ch rôl sydd fwyaf anodd i chi?

0 of 8 answered
 

T