Question Title

* 1. Ydych chi’n siarad Cymraeg? Can you speak Welsh?

Question Title

* 2. Pa fath o ddigwyddiadau hoffech chi weld yn yr ardal? What kind of events would you like to see in the area?

Question Title

* 3. Allwch chi feddwl am leoliadau posib ar gyfer y digwyddiadau uchod yn ardal Y Fenni a’r cylch? Can you think of possible venues  in and around the Abergavenny area?

Question Title

* 4. Buasech chi’n gyffyrddus gyda mynychu digwyddiad: Would you be comfortable attending an event:

Question Title

* 5. Unrhyw Sylwadau Eraill? 
Any Other Comments?

Question Title

* 6. Sut glywsoch chi am yr holiadur yma?
How did you hear about this survey?

Question Title

* 7. Nodwch eich cyfeiriad e-bost isod os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth gan Menter Iaith BGTM am ddigwyddidau Cymraeg yn lleol.

Bydd data personol sy'n cael ei brosesu gan y Fenter yn cael ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Mae modd dad-danysgrifio ar unrhyw adeg. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd ar wefan Menter BGTM.

Please enter your email address below if you would like to receive more information from Menter Iaith BGTM about local Welsh language events.

Personal data processed by Menter BGTM will be made in accordance with our requirements under the General Data Protection Regulation. It is possible to unsubscribe at any time. For more information on how we do this please see the Privacy Notice on the Menter BGTM website.

T