Galwad am Ddatganiadau o Ddiddordeb

Rehab JobFit

Dymchwel Rhwystrau, Datblygu Gallu, Cyflawni Cynaliadwyedd

 
Mae Rehab JobFit yn bartneriaeth dan arweiniad y trydydd sector rhwng Grŵp Rehab ac Interserve, a sefydlwyd yn 2011 i ddarparu ystod o wasanaethau cyflogadwyedd a hyfforddiant yn y Deyrnas Unedig.

Gan weithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi o'r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat, mae Rehab JobFit yn darparu nifer o raglenni cyflogadwyedd sydd wedi eu cynllunio i alluogi pobl i symud ymlaen o anweithgarwch economaidd i gyflogaeth sefydlog.

Rydym yn chwilio am sefydliadau ar hyn o bryd i ddarparu gwasanaethau i ni yn y dyfodol ac mae gennym ddiddordeb arbennig mewn annog sefydliadau lleol a chymunedol i ddod i weithio gyda ni, yn arbennig felly is oes gennych arbenigedd o ran cefnogi pobl gyda diffyg hyder, diffyg sgiliau neu ddiffyg profiad gwaith diweddar i sicrhau cyflogaeth.

Ein meysydd diddordeb presennol yw De-orllewin Lloegr a Chymru. 

Os nad ydych eisoes yn rhan o'n Rhwydwaith Cadwyn Gyflenwi ac yr hoffech gael eich ystyried ar gyfer cyfleoedd busnes yn y dyfodol, yna cwblhewch yr holiadur ar-lein canlynol.

Mae'n eithaf hir, ond peidiwch â gadael i hynny eich atal; mae'n bennaf yn gwestiynau ticio blychau ac fe ddylai gymryd oddeutu 30 munud i chi ei gwblhau.

Os hoffech chi gael sgwrs gyda ni cyn cwblhau'r holiadur, yna anfonwch e-bost at cabear@rehabjobfit.com i drefnu amser ar gyfer hyn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r holiadur hwn, byddwn mewn cysylltiad â chi o fewn 15 niwrnod gwaith i'ch cynghori o'r camau nesaf.

Diolch i chi am eich amser.

* 1. Rhowch fanylion ynghylch eich sefydliad

* 2. Rhowch fanylion ynghylch eich rhiant-sefydliad (os yn berthnasol)

* 3. Cadarnhewch eich perthynas gyda'r rhiant-sefydliad rheoli uniongyrchol

* 4. Ticiwch y blwch sy’n eich disgrifio statws cyfreithiol eich sefydliad orau:

* 6. Nodwch drosiant eich sefydliad ar gyfer y tair blynedd diwethaf:

* 7. Nodwch unrhyw bolisïau yswiriant sydd gennych, eu gwerth a'u dyddiad adnewyddu:

* 8. Nodwch drosiant eu gwerth a'u dyddiad adnewyddu

* 9. Nodwch y nifer o staff yn eich sefydliad, yn cynnwys faint sy'n aelodau o'r Sefydliad Gweithwyr Proffesiynol Cyflogadwyedd (IEP)

T