Rhowch eich barn

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod.

Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau cerdded a chuddfan adar newydd o amgylch y llyn.  Bydd y deunyddiau a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y llwyfannau a'r llwybrau cerdded wedi'u cynhyrchu o ddeunydd blastig wedi'i ailgylchu a bydd byrddau dehongli yn cael eu gosod fel rhan o'r cynllun hwn.

Mae'r arolwg yn gofyn am farn grwpiau â diddordeb, ymwelwyr a defnyddwyr y llyn am y cyfleusterau presennol.  Y nod yw ceisio cael argraff o'r llyn cyn ac ar ol y grant a sut y bydd hynny'n newid trwy'r gwaith gwella a fydd yn cael ei wneud.

Bydd y gwaith ar gael tan 31 Mawrth 2019.

Sylwer:  Bydd unrhyw ddata personol (enw, e-bost, rhif ffon) a roddir yn yr arolwg hwn yn gyfrinachol, ac yn cael ei drin yn unol â'r rheoliadau gwarchod data ac ni fydd yn cael ei rhannu na'i defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall ac eithrio'r diben gwreiddiol a nodwyd.

Question Title

* 1. A ydych chi'n ymateb fel...   (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 2. Ymhle ry'ch chi'n byw:

Question Title

* 3. Pa mor aml ry'ch chi'n ymweld ag ardal y llyn:

Question Title

* 4. Pa un o'r geiriau canlynol fyddech chi'n defnyddio i ddisgrifio ardal y llyn fel y mae heddiw:

Question Title

* 5. Yn ddiweddar, cafodd rhai gwelliannau eu gwneud yn ardal y llyn.  Hoffwn wybod os oeddech chi'n ymwybodol o'r gwelliannau hyn ac os ydych wedi eu defnyddio neu'n falch eu bod yn eu lle/yn bodoli.  Ticiwch fel sy'n briodol.

  Yn ymwybodol o'r gwelliant Wedi ei weld neu ei ddefnyddio
Teithiau Cerdded drwy'r coed - mae gwelliannau wedi'u gwneud i'r llwybrau cerdded yn yr ardal coetir
Cychod ar y llyn - ailgyflwynwyd llogi cychod yn ystod Haf 2018 
Safle amffitheatr (tu ol i adeilad neuadd y sir) - wedi'i adfer a'i gwella.  Gellir ei logi ar gyfer digwyddiadau awyr agored, cyngherddau, dramau ac ati.
Llwybr aml-bwrpas - llwybr tu ol i'r ty cychod sydd wedi cael arwynebedd newydd i wella'r mynediad ar gyfer seiclwyr, bygis a cherddwyr.
Yr anghenfil dwr - roedd yr anghenfil yn suddo ac mae wedi cael ei godi i safle mwy gweladwy

Question Title

* 6. Pa un o'r canlynol byddech chi'n defnyddio i ddisgrifio'r cyfleusterau pysgota a gwylio adar yn ardal y llyn:

Question Title

* 7. Mae'r prosiect yn cynnwys rhai gwelliannau mawr.  Hoffwn wybod p'un ai os ydych chi'n meddwl y byddai'r rhain yn gwella ardal y llyn ac os byddech chi'n eu defnyddio nhw.  Ticiwch fel sy'n briodol.

  Byddai'n gwella ardal y parc Byddwn yn eu defnyddio
Llwyfannau pysgota newydd
Llwybrau cerdded newydd
Cuddfan gwylio adar newydd

T