Dec 2018/Jan 2019

As part of our ongoing work to use parent voice to shape what we do here at Llanwern, we would be really grateful if you could take a few minutes to complete the following survey.

The survey will be open until noon on January 18th 2019.

Question Title

* 1. Overall I am satisfied with the school/Rwy'n fodlon â'r ysgol yn gyffredinol.

Question Title

* 2. My child likes this school/Mae fy mhlentyn yn hoffi'r ysgol hon.

Question Title

* 3. My child was helped to settle in well when he or she started at the school/Cafodd fy mhlentyn gymorth i ymgartrefu'n dda pan ddechreuodd yn yr ysgol

Question Title

* 4. My child is making good progress at school/Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol.

Question Title

* 5. Pupils behave well in school/Mae disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol.

Question Title

* 6. Teaching is good/Mae'r addysgu yn dda.

Question Title

* 7. Staff expect my child to work hard and do his or her best/Mae'r staff yn disgwyl i fy mhlentyn weithio'n galed ac i wneud ei orau.

Question Title

* 8. The homework that is given builds well on what my child learns in school/Mae'r gwaith cartref sy'n cael ei roi yn adeiladu'n dda ar yr hyn mae fy mhlentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol.

Question Title

* 9. Staff treat all children fairly and with respect/Mae'r staff yn trin pob plentyn yn deg a gyda pharch.

Question Title

* 10. My child is encouraged to be healthy and to take regular exercise/Caiff fy mhlentyn ei annog i fod yn iach ac i wneud ymarfer corff yn rheolaidd.

Question Title

* 11. My child is safe at school/Mae fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol.

Question Title

* 12. My child receives appropriate additional support in relation to any particular individual needs’/Mae fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol priodol mewn perthynas ag unrhyw anghenion unigol penodol.

Question Title

* 13. I am kept well informed about my child’s progress/Rwy'n cael gwybodaeth gyson am gynnydd fy mhlentyn.

Question Title

* 14. I feel comfortable about approaching the school with questions, suggestions or a problem/Rwy'n teimlo'n esmwyth ynglŷn â gofyn cwestiwn i'r ysgol, gwneud awgrymiadau neu nodi problem.

Question Title

* 15. I understand the school’s procedure for dealing with complaints/Rwy'n deall trefn yr ysgol ar gyfer delio â chwynion.

Question Title

* 16. My child is well prepared for moving on to the next school or college or work/Mae fy mhlentyn wedi'i baratoi'n dda ar gyfer symud ymlaen i'r ysgol nesaf neu goleg neu waith.

Question Title

* 17. There is a good range of activities including trips or visits/Mae amrywiaeth dda o weithgareddau, gan gynnwys teithiau neu ymweliadau.

Question Title

* 18. The school is well run/Mae'r ysgol yn cael ei rhedeg yn dda.

Question Title

* 19. Any other comments/Unrhyw sylwadau eraill.

Question Title

* 20. If you would like to discuss any of your responses further please leave your contact details below/Os hoffech drafod unrhyw un o'ch ymatebion pellach gadewch eich manylion cyswllt isod.

T