Cyflwyniad / Introduction

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am eich barn er mwyn helpu i lywio ei Strategaeth Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg fel rhan o’n cyfrifoldebau o dan Fesur Iaith Gymraeg (2011) a Hysbysiad Cydymffurfio yr Iaith Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin yr wybodaeth rydych chi’n ei roi inni, cliciwch yma.

Flintshire County Council is seeking your views to help inform its Welsh Language Promotion Strategy as part of its responsibilities under the Welsh Language Measure (2011) and Welsh Language Compliance Notice.   

For more information about the way we handle the information you provide please click here

Question Title

Ydych chi’n cytuno â nod y Strategaeth / Do you agree with the aim of the Strategy?

Question Title

Os nad ydych chi, nodwch beth hoffech chi ei weld yn nod y strategaeth.  
If no please explain what you would like to see in the aim of the strategy.

Question Title

Ydych chi’n cytuno â’r amcanion rydym wedi eu gosod i’n hunain?
Do you agree with the objectives we have set ourselves?

Question Title

Os nad ydych chi, eglurwch pam.  
If no, please explain why not. 

Question Title

Pa amcanion hoffech chi eu gweld yn cael eu cynnwys?  
What objectives would you like to be included? 

Question Title

Oes yna weithredoedd eraill y gallwn eu cymryd i:

i) gynyddu nifer o siaradwyr Cymraeg

ii) Cynyddu faint mae’r Gymraeg yn cael ei gweld a’i chlywed

iii) Dathlu diwylliant Cymru?  

Disgrifiwch.

Are there any other actions we can take to: 

i) Increase the number of Welsh speakers

ii) Increase the visibility and audibility of Welsh

iii) Celebrate Welsh culture

Please describe.

Question Title

Oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau eraill?  
Do you have any other comments or questions? 

T