Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Manylion cyswllt

Question Title

* 2. A yw ein Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb diwygiedig yn cyflwyno ein dyletswyddau a'n hymrwymiadau cydraddoldeb yn eglur ac yn ddigonol?

Question Title

* 3. Mae ein Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhoi sylw i nodweddion gwarchodedig, y Gymraeg ac anfantais economaidd-gymdeithasol. A ydych chi'n meddwl bod y sylw i'r gwahanol agweddau hyn yn cael ei drafod digon a'i integreiddio'n briodol?

Question Title

* 4. A fydd cynnal yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb lefel uchel o’n swyddogaethau at y dibenion a eglurir yn y ddogfen ymgynghori’n ddefnyddiol?

Os na fydd, pa ffyrdd eraill y byddech yn eu hawgrymu i'n helpu i symleiddio’r ffordd yr ydym yn nodi ac yn asesu tystiolaeth cydraddoldeb ac yn cynnal y sgrinio cychwynnol?

Question Title

* 5. A yw'r cwestiynau sgrinio cychwynnol arfaethedig yn ddigon i'n helpu i nodi'r polisïau, y prosiectau a'r penderfyniadau y mae'n rhaid eu hasesu'n llawn?

Question Title

* 6. Pa effeithiau y gallai’r Polisi a Gweithdrefn hwn yn cael ar y Gymraeg ac yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg?

Sut y gellid hybu effeithiau cadarnhaol, neu liniaru effeithiau negyddol?

Question Title

* 7. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am ein Polisi a Gweithdrefn Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb?

Diolch ichi am roi o'ch amser i ymateb i’r ymgynghoriad
0 of 7 answered
 

T