Gwybodaeth Gefndir

Rydym am gael eich barn chi ar ein gweledigaeth ddrafft i Bowys yn 2040 fel rhan o’n cynlluniau i wella llesiant i’n dinasyddion.


Pam?
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Daeth i rym yn 2015 gan roi dyletswydd ar Wasanaeth Tân Canol a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gydweithio â phartneriaid eraill megis yr heddlu, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r sector gwirfoddol i greu cynllun sy’n helpu i wella lles nid yn unig y genhedlaeth yma, ond i ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

Dros y 18 mis diwethaf, mae’r holl sefydliadau dan sylw wedi dadansoddi a rhannu’r data sydd ganddynt er mwyn casglu cymaint o wybodaeth am lesiant ym Mhowys.

Y canlyniad oedd Asesiad Llesiant drafft, a fu wedyn yn destun ymgynghoriad.  Derbyniwyd a dadansoddwyd sylwadau gan drigolion, pobl ifanc, grwpiau cymunedol penodol, asiantaethau partner a swyddogion yn gweithio o fewn y sector cyhoeddus. Cyhoeddwyd Asesiad Llesiant diwygiedig ym mis Ebrill 2017 a gallwch ei weld yma.

Mae’r asesiad wedi rhoi gwybodaeth i ni ar bynciau sy’n effeithio ar fywydau pobl ym Mhowys gan gynnwys iechyd, tai, swyddi, trafnidiaeth, yr amgylchedd a’n seilwaith (e.e. ffyrdd, band eang).  O’r holl ddata a ddaeth i law, nodwyd 31 o faterion sydd angen i Bowys ganolbwyntio arnynt.

 

Erbyn hyn mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys wedi cytuno ar weledigaeth a phedwar amcan llesiant.  Rydym am gael eich barn ar y rhain.

 

Y cam nesaf fydd blaenoriaethu rhai camau clir i wella llesiant a’u rhoi mewn cynllun gweithredu – Cynllun Llesiant Powys.

 

Cyn i ni wneud hynny, rydym am wybod a yw ein gweledigaeth a’n hamcanion yn gwneud synnwyr i chi.  Hoffwn glywed gennych erbyn hanner nos, nos Sul 17 Medi 2017.

 

 

’’’Yma, gallwch weld ein posteri syn nodi’r weledigaeth, yr amcanion a’n canlyniadau.   <http://www.powys.gov.uk/en/community-development/sustainability-and-the-council/powys-well-being-plan/>

Diolch yn fawr.

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys.

T