Screen Reader Mode Icon
Te Get Safe Online e kakatauraoi mwakuri n ibuobuoki n rabakauna ao ni mwataina i aon aroaroia aomata aika a kakaraoi online n akea boona ao n aki tabaitera.
Kaekakin taian titiraki aikai iroum e na buoka kanakoraoan ara mwakuri. Ti waniua te miniti manim ni kaekai taian titiraki.
A na kawakinaki raoi am kaeka ma taian kaeka ni kabane ao a na tibwaki ao n rinanoaki ti irouia raora ni babaire ke ni mwakuri. Ngkana ko kaekai titiraki aikai ao ko a kaotia ngkanne bwa ko kariaia kaainakin ke karaoan te kamatebwai aei. Ko kona n nora ara kainibaire ibukin kawakinan rongorongo ikai - privacy policy here.

Question Title

* 1. Aekakira rongorongo aika ko taratarai ke ko kakaei n te bong aei? (Rinei ni kabane aika a kaineti nakoim)

Question Title

* 2. Tera ae kaira nanom nakon ara website n te bong aei? (Rinea teuana)

0 of 16 answered
 

T