Arolwg

Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd wedi comisiynu Richard Newton Consulting i gynorthwyo gyda datblygu Strategaeth Mentrau Gwirfoddol, Cymunedol a Chymdeithasol, sydd i’w chyd-gynhyrchu gyda chyfranogaeth gan amrediad eang y sector sy’n gweithredu yng Nghaerdydd. Bwriedir i’r Strategaeth gryfhau rôl y sector MGCCh wrth ddarparu datrysiadau i heriau’r Ddinas a chefnogi trafodaethau i’r dyfodol ynghylch sut a pham y dylai’r sector cyhoeddus weithio gydag a buddsoddi yn y sector.
 
Rydym am i’r strategaeth fod yn berchen i sector gwirfoddol Caerdydd, a sicrhau bod pob un o sefydliadau’r sector gwirfoddol (yn cynnwys grwpiau heb eu cofrestru, mentrau cymdeithasol, SBC, CBC, elusennau a grwpiau perthnasol eraill) yn cael cyfle llawn i gyfranogi.
 
Rydym ni’n anelu at gyhoeddi’r strategaeth ddrafft ym mis Ebrill 2022 a bydd y diweddaraf ar gael yma (bydd dolen i’r wefan ar ein tudalen)
 
Rydym yn gofyn i grwpiau sector gwirfoddol sydd wedi eu lleoli, neu sy’n gweithredu yng Nghaerdydd i gymryd ychydig funudau i rannu gyda ni eu profiadau o weithio yng Nghaerdydd, ac o weithio gyda’r sector cyhoeddus yng Nghaerdydd.
 
Ochr-yn-ochr â hyn, mae gennym raglen barhaus o Grwpiau Ffocws i gyfoethogi ein dealltwriaeth. Rydym hefyd yn croesawu gohebu uniongyrchol gyda’r tîm ymchwil er mwyn deall profiadau sefydliadau, anfonwch e-bost at research@richard-newton.co.uk

Byddwch yn cwblhau eich atebion i’r holiadur yn ddienw. Caiff yr holl ddata ei storio’n electronig ac yn ddiogel gan RNC a’i rannu gyda C3SC yn unig. Bydd unrhyw ddyfyniadau uniongyrchol a ddefnyddir yn ein hadroddiad ymchwil yn ddienw.


 


 

Question Title

* 1. Mewn termau cyfanswm incwm blynddol, beth yw maint eich sefydliad?

Question Title

* 2. Pa un o’r isod sy’n disgrifio eich llywodraethu orau?

Question Title

* 3. Ym maes / meysydd pa achos mae eich sefydliad yn gweithredu? Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 4. Ydych chi’n cyflenwi gwasanaethau yn (ticiwch bob un sy’n gymwys)

Question Title

* 5. Ydych chi’n aelod o Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)?

Question Title

* 6. Ydych chi wedi clywed am Gyngor Trydydd Sector Caerdydd?

Question Title

* 7. Ydych chi’n derbyn cyllid gan unrhyw un o’r cyrff cyhoeddus canlynol? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.

Question Title

* 8. A yw’r cyllid yn: 

Question Title

* 9. Mae’r BGC (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) yng Nghaerdydd yn cynnwys y partneriaid a restrwyd yn C7. A oes gan bawb yr un ymagwedd mewn perthynas â gweithio yn y sector gwirfoddol/cymunedol?

Question Title

* 10. Gan feddwl am eich sefydliad chi, graddiwch y datganiadau isod o 1 - 5
(ble mae 1 = Cytuno’n Gryf - 5 = Anghytuno’n Gryf)

  1 2 3 4 5
Rydym yn hyderus am ein dyfodol
Mae gan fy sefydliad rôl allweddol i’w chwarae wrth gefnogi adferiad Caerdydd wedi Covid
Rydym yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi Llesiant trigolion yng Nghaerdydd
Gallwn ddarparu tystiolaeth o’r effaith y mae ein sefydliad yn ei gael wrth gefnogi Llesiant poblogaeth Caerdydd
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn y sector gwirfoddol yng Nghaerdydd
Rydym yn deall y strategaethau sector cyhoeddus allweddol sy’n effeithio ar Gaerdydd
Mae sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghaerdydd yn deall yr hyn mae fy sefydliad yn ei wneud
Mae sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghaerdydd yn deall yr heriau y mae fy sefydliad yn eu wynebu
Mae llais fy sefydliad yn gallu cael ei glywed mewn cynllunio polisi yng Nghaerdydd
Mae fy sefydliad yn gwybod sut i ymgysylltu gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus

Question Title

* 11. A fyddai unrhyw un o’r canlynol yn helpu eich sefydliad chi i ffynnu?

  Byddai Efallai Na fyddai
Cael gwell dealltwriaeth o’r adnoddau sydd ar gael yn fy nghymuned
Mwy o weithio partneriaeth gyda sefydliadau cymunedol eraill i gefnogi cyflenwi gwasanaethau
Mwy o weithio partneriaeth gyda sefydliadau cymunedol eraill er mwyn cael mynediad i ariannu
Cynnydd yn y cyngor sydd ar gael a chefnogaeth sydd â ffocws ar anghenion y sector
Rhannu dysg rhwng sefydliadau cymunedol
Cymorth i gael ein cynrychioli a’n cysylltu gyda phennu polisïau gan y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd
Dealltwriaeth well / ddyfnach o anghenion trigolion Caerdydd
Cyfranogi mewn llais cryfach, cyfunol ar gyfer y sector

Question Title

* 12. Mae gan y sector gwirfoddol / cymunedol yng Nghaerdydd nifer o gryfderau. O’r rhestr isod, nodwch yr hyn yr ydych yn ystyried yw’r tri chryfder pennaf

Question Title

* 13. Gan feddwl am eich sefydliad chi, graddiwch y datganiadau isod o 1 - 5
(ble mae 1 = Cytuno’n Gryf - 5 = Anghytuno’n Gryf)

  1 2 3 4 5
Mae’n bwysig bod fy sefydliad yn ymgysylltu gyda’r sector cyhoeddus/statudol
Mae lefel yr ymgysylltiad sydd gan fy sefydliad gyda’r sector cyhoeddus/statudol yn briodol
Gyda lefel ymgysylltu uwch gyda’r sector cyhoeddus / statudol byddai fy sefydliad yn sicrhau deilliannau positif cynyddol i Gaerdydd
Rydym yn cydnabod bod y sector cyhoeddus yn gweithredu dan gyfyngiadau ariannol heriol
Gallai fy sefydliad gynnig datrysiadau cost-effeithiol ar gyfer cyflenwyr gwasanaethau sector cyhoeddus

Question Title

* 14. I gloi, beth allai’r sector cyhoeddus yng Nghaerdydd ei wneud i gefnogi’r sector gwirfoddol yn well - graddiwch yn nhrefn pwysigrwydd

Question Title

* 15. Os yw eich sefydliad chi yn gweithio y tu allan i Gaerdydd, a yw lefel y cymorth gan sector Cyhoeddus/Statudol Caerdydd yn cyd-fynd â’ch profiad ehangach?

T