Drwy gwblhau'r holiadur hwn, byddwch yn cael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill un o 3 taleb gwerth £25 i Boots, Marks and Spencer’s a Debenhams. Ni fydd y sawl sydd ddim yn rhoi eu cyfeiriad e-bost prifysgol yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
By completing this survey you will be entered into a draw to win one of 3 £25 vouchers from Boots, Marks and Spencer’s and Debenhams. Entrants who do not provide their University email address will not be entered into this draw.

* 1. Mae Undeb Myfyrwyr Bangor yn siarad ar faterion sydd o bwys i mi
Bangor Students' Union speaks on issues that matter to me

* 2. Rwy'n teimlo'n wybodus am ddigwyddiadau a gweithgareddau Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr)
I feel informed about Undeb Bangor (your Students' Union) events and activities

* 3. Beth yw eich dealltwriaeth o’r term fod clybiau a chymdeithasau yn ‘ddi-dâl’?
What is your understanding of the term clubs and societies being ‘free’

* 4. Rwy'n teimlo bod y lefel y cyllid ar gyfer fy nghlwb/cymdeithas/prosiect gwirfoddoli yn ddigonol
I feel the level of funding for my club/society/volunteering project is adequate

* 5. Pe byddai’r cyllid ar gyfer eich gweithgaredd yn cael ei gynyddu, beth fyddech chi'n gwario'r arian? Rhowch enghreifftiau penodol.
If you had increased funding for your activity, what would you spend the money on? Please provide specific examples.

* 6. Pa bethau dydy eich clwb/cymdeithas/prosiect gwirfoddoli heb allu gwneud eleni oherwydd diffyg cyllid
What things have your club/society/volunteering project been unable to do this year due to lack of funding?

* 7. Beth yw'r peth gorau am fod yn rhan o'ch clwb/cymdeithas/prosiect gwirfoddoli/bod yn gynrychiolydd cwrs?
What is the best thing about being involved in your club/society/volunteering project/being a course rep?

* 8. Pa rwystrau ydych wedi'u wynebu wrth ymgysylltu â gweithgareddau Undeb Bangor?
What barriers have you faced in engaging with Undeb Bangor activities?

* 9. Beth allai Undeb Bangor wneud i wella eich profiad o fod mewn clwb/cymdeithas/prosiect gwirfoddoli/cynrychioli cwrs?
What could Undeb Bangor do to improve your experience of being in a club/society/volunteering project/course rep?

* 10. Pa hyfforddiant Gallai Undeb Bangor ddarparu i gefnogi chi fel arweinwyr
What training could Undeb Bangor provide to support you as leaders

 
13% of survey complete.
Report a problem

T