เรียน ผู้ประกอบการ
 
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสำรวจประเมินผลกระทบของ COVID-19 ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย แบบสำรวจนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 
แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจตามความสมัครใจ โดยจะสอบถามถึงผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีต่อบริษัทของท่าน และจะใช้เวลาในการทำแบบสำรวจไม่เกิน 20 นาที
 
ข้อมูลและความคิดเห็นที่ท่านให้มาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่มีการใช้ชื่อของท่านหรือชื่อธุรกิจของท่านในเอกสารใด ๆ ที่อ้างอิงจากแบบสำรวจนี้ UNIDO จะจัดทำรายงานฉบับย่อส่งให้ท่านทันทีเมื่อการสรุปผลเสร็จสิ้น
 
การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจที่ต่อเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรกที่จัดทำโดย UNIDO ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2563 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งประเมินผลกระทบในระยะแรกของการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
นอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกชุดใหม่เพื่อใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตแล้ว การสำรวจครั้งที่ 2 นี้ยังมุ่งนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ต่อรัฐบาลเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เพื่อออกแบบและดำเนินมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสำรวจชุดนี้ กรุณาติดต่อคุณศุกร์ศิริ แจ่มสุข หรือคุณนิรนาฏ ไชยศิริ (n.chaisiri@unido.org)

TO TAKE THE SURVEY IN ENGLISH CLICK HERE
 
2% of survey complete.

T