RHAN 1: Eich Cartrefi 

Hwylusydd Tai Gwledig a Cyngor Sir Conwy

Mae’r rhan yma’n gofyn cwestiynau am eich cartref. Ni fydd modd adnabod unrhyw berson o’r wybodaeth a roddwch yn yr adran yma oni bai eich bod yn rhoi eich enw ac ati. Ein diffiniad o gartref (household) yw ‘rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (boed yn perthyn ai peidio) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sydd naill ai’n rhannu ystafell fyw neu’n bwyta gyda’i gilydd o leiaf unwaith y dydd’
Ai dyma le rydych chi’n byw yn bennaf?   Ticiwch un blwch

Question Title

* 1. Mae’r rhan yma’n gofyn cwestiynau am eich cartref. Ni fydd modd adnabod unrhyw berson o’r wybodaeth a roddwch yn yr adran yma oni bai eich bod yn rhoi eich enw ac ati. Ein diffiniad o gartref (household) yw ‘rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (boed yn perthyn ai peidio) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sydd naill ai’n rhannu ystafell fyw neu’n bwyta gyda’i gilydd o leiaf unwaith y dydd’
Ai dyma le rydych chi’n byw yn bennaf?   Ticiwch un blwch

Sut fyddech chi’n disgrifio lle rydych chi’n byw?

Question Title

* 2. Sut fyddech chi’n disgrifio lle rydych chi’n byw?

A ydych chi’n berchen arno neu’n ei rentu?    Ticiwch un blwch

Question Title

* 3. A ydych chi’n berchen arno neu’n ei rentu?    Ticiwch un blwch

Sawl ystafell wely sydd yn eich cartref?

Question Title

* 5. Sawl ystafell wely sydd yn eich cartref?

A ydych chi neu rywun yn eich cartref mewn angen symud o fewn yr ardal Talybont o fewn y 5 mlynedd nesaf?

Question Title

* 7. A ydych chi neu rywun yn eich cartref mewn angen symud o fewn yr ardal Talybont o fewn y 5 mlynedd nesaf?

Sawl ystafell wely bydd y cartref yn disgwyl ei angen?  Ticiwch un blwch

Question Title

* 9. Sawl ystafell wely bydd y cartref yn disgwyl ei angen?  Ticiwch un blwch

Sut fyddech chi'n disgrifio'r cartref?

Question Title

* 10. Sut fyddech chi'n disgrifio'r cartref?

Pryd rydych chi’n rhagweld y bydd angen i’r cartref symud?  Ticiwch un blwch

Question Title

* 11. Pryd rydych chi’n rhagweld y bydd angen i’r cartref symud?  Ticiwch un blwch

Eglurwch pam nad yw’ch lle presennol yn ddigonol? Ticiwch bob blwch perthnasol

Question Title

* 12. Eglurwch pam nad yw’ch lle presennol yn ddigonol? Ticiwch bob blwch perthnasol

A oes angen tŷ o fath penodol ar y cartref? Ticiwch un blwch

Question Title

* 13. A oes angen tŷ o fath penodol ar y cartref? Ticiwch un blwch

Faint o rent y gallai’r cartref ei fforddio? Mae hyn fel arfer gyfystyr â thraean o gyfanswm incwm net y cartref ar gyfer y cyfnod. Peidiwch â chynnwys budd-daliadau tai. Ticiwch un blwch 

Question Title

* 14. Faint o rent y gallai’r cartref ei fforddio? Mae hyn fel arfer gyfystyr â thraean o gyfanswm incwm net y cartref ar gyfer y cyfnod. Peidiwch â chynnwys budd-daliadau tai. Ticiwch un blwch 

A ydy’r cartref / aelwyd ar restr drosglwyddo neu restr aros i rentu neu brynu yn yr ardal?   Ticiwch flychau perthnasol

DS. Nid yw'r holiadur yma yn eich cofrestru ar restr aros am dŷ .

Question Title

* 15. A ydy’r cartref / aelwyd ar restr drosglwyddo neu restr aros i rentu neu brynu yn yr ardal?   Ticiwch flychau perthnasol

DS. Nid yw'r holiadur yma yn eich cofrestru ar restr aros am dŷ .

Sut byddai’r cartref yn ystyried talu am y llety yma?                                     
Ticiwch bob blwch perthnasol

Question Title

* 16. Sut byddai’r cartref yn ystyried talu am y llety yma?                                     
Ticiwch bob blwch perthnasol

Pa in fyddai eich prif ddewis (dewiswch in o'r rhifau)

Question Title

* 17. Pa in fyddai eich prif ddewis (dewiswch in o'r rhifau)

Faint y gallai’r cartref ei fforddio pe byddai’n prynu tŷ / fflat / byngalo a.y.y.b? Mae hyn fel arfer gyfystyr â lluosogi cyfanswm incwm crynswth y cartref â 3 i gyfrifo faint o forgais y gellir ei fforddio a hefyd unrhyw gynilion neu elw a gaiff y cartref trwy werthu tŷ/annedd.  Ticiwch un blwch

Question Title

* 18. Faint y gallai’r cartref ei fforddio pe byddai’n prynu tŷ / fflat / byngalo a.y.y.b? Mae hyn fel arfer gyfystyr â lluosogi cyfanswm incwm crynswth y cartref â 3 i gyfrifo faint o forgais y gellir ei fforddio a hefyd unrhyw gynilion neu elw a gaiff y cartref trwy werthu tŷ/annedd.  Ticiwch un blwch

Pa ardal(oedd) byddai yr aelwyd yn ystyried byw?
Ticiwch bob blwch perthnasol ac yn ôl rhif o safbwynt blaenoriaeth.

Question Title

* 19. Pa ardal(oedd) byddai yr aelwyd yn ystyried byw?
Ticiwch bob blwch perthnasol ac yn ôl rhif o safbwynt blaenoriaeth.

Byddai gennych ddiddordeb mewn hunan adeiladu neu eiddo gwag os oes un ar gael?

Question Title

* 20. Byddai gennych ddiddordeb mewn hunan adeiladu neu eiddo gwag os oes un ar gael?

Pa un fyddai eich prif ddewis?

Question Title

* 21. Pa un fyddai eich prif ddewis?

Mae'n bwysig eich bod yn darparu eich manylion isod, yn enwedig os ydych chi neu rywun yn eich aelwyd yn dymuno symud.   Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu â phartïon eraill heb eich caniatâd. Holl wybodaeth yn gyfrinachol.

Question Title

* 22. Mae'n bwysig eich bod yn darparu eich manylion isod, yn enwedig os ydych chi neu rywun yn eich aelwyd yn dymuno symud.   Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu â phartïon eraill heb eich caniatâd. Holl wybodaeth yn gyfrinachol.

RHAN 3: Barn am dai yn yr ardal
Diben y rhan yma yw holi barn pobl leol am dai newydd a safleodd datblygu yn yr ardal ar gyfer pobl leol, yn ogystal â chanfod pobl sydd yn dymuno dychwelyd. Mae gwaith yn bwysig ac mae cwestiwn am hynny hefyd. Byddaf yn cadw pob ymateb yn gwbl gyfrinachol; fodd bynnag, bydd adroddiadau’n cynnwys sylwadau a rhesymau fydd yn cael eu rhoi yn ddienw.
Ar wahân i chi eich hun neu unrhyw un arall yn eich cartref, a ydych chi’n gwybod am unrhyw un â ‘chysylltiad lleol’ nad yw’n byw yn ardal ar hyn o bryd ond a hoffai symud i fyw yn ôl i’r ardal? Ystyr ‘cysylltiad lleol’ yw “pobl sydd wedi byw neu weithio yn yr ardal cysylltiol, am bum mlynedd neu fwy”.

Question Title

* 23. RHAN 3: Barn am dai yn yr ardal
Diben y rhan yma yw holi barn pobl leol am dai newydd a safleodd datblygu yn yr ardal ar gyfer pobl leol, yn ogystal â chanfod pobl sydd yn dymuno dychwelyd. Mae gwaith yn bwysig ac mae cwestiwn am hynny hefyd. Byddaf yn cadw pob ymateb yn gwbl gyfrinachol; fodd bynnag, bydd adroddiadau’n cynnwys sylwadau a rhesymau fydd yn cael eu rhoi yn ddienw.
Ar wahân i chi eich hun neu unrhyw un arall yn eich cartref, a ydych chi’n gwybod am unrhyw un â ‘chysylltiad lleol’ nad yw’n byw yn ardal ar hyn o bryd ond a hoffai symud i fyw yn ôl i’r ardal? Ystyr ‘cysylltiad lleol’ yw “pobl sydd wedi byw neu weithio yn yr ardal cysylltiol, am bum mlynedd neu fwy”.

Os oes angen yn cael ei ganfod, a fyddech chi’n gefnogol o ddatblygiad bychan o dai ar gyfer pobl a chysylltiad lleol yn eich cymuned? Ticiwch un blwch

Question Title

* 24. Os oes angen yn cael ei ganfod, a fyddech chi’n gefnogol o ddatblygiad bychan o dai ar gyfer pobl a chysylltiad lleol yn eich cymuned? Ticiwch un blwch

Rhowch resymau dros eich penderfyniadau os dymunwch

Question Title

* 25. Rhowch resymau dros eich penderfyniadau os dymunwch

A ydych chi’n gwybod am unrhyw safleoedd, tir, adeiladau diwydiannol neu adeiladau gweigion addas ar gael yn ardal yr arolwg y gellir eu hystyried ar gyfer cynllun tai ar gyfer pobl leol arwahan i safleoedd sydd wedi eu dynodi? Rhowch restr yma a manylion cyswllt.

Question Title

* 26. A ydych chi’n gwybod am unrhyw safleoedd, tir, adeiladau diwydiannol neu adeiladau gweigion addas ar gael yn ardal yr arolwg y gellir eu hystyried ar gyfer cynllun tai ar gyfer pobl leol arwahan i safleoedd sydd wedi eu dynodi? Rhowch restr yma a manylion cyswllt.

Mae cymunedau cynaliadwy angen gwaith yn ogystal â lle i fyw. Oes angen gwaith neu le i weithio arnoch? Os oes pa fath?

Question Title

* 27. Mae cymunedau cynaliadwy angen gwaith yn ogystal â lle i fyw. Oes angen gwaith neu le i weithio arnoch? Os oes pa fath?

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw sylwadau, ysgrifennwch nhw isod. 


 

Question Title

* 28. Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw sylwadau, ysgrifennwch nhw isod. 


 

BYDDE'R CYNGOR CYMUNED YN AWYDDUS I WYBOD.
A ydych yn teimlo bod y gwasanaeth band eang sy’n cael ei darparu yn Ardal Cyngor Cymuned Caerhun (Tal y bont, Rowen, Caerhun a Henryd) yn ddigonol?

Question Title

* 29. BYDDE'R CYNGOR CYMUNED YN AWYDDUS I WYBOD.
A ydych yn teimlo bod y gwasanaeth band eang sy’n cael ei darparu yn Ardal Cyngor Cymuned Caerhun (Tal y bont, Rowen, Caerhun a Henryd) yn ddigonol?

A ydych yn defnyddio poteli LPG i gynhesu eich cartref?

Question Title

* 30. A ydych yn defnyddio poteli LPG i gynhesu eich cartref?

Os ydych wedi ateb ‘Ydw'– oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar y posibilrwydd o gysylltu a’r prif gyflenwad nwy?

Question Title

* 31. Os ydych wedi ateb ‘Ydw'– oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar y posibilrwydd o gysylltu a’r prif gyflenwad nwy?

T