RHAN 1: Eich Cartrefi 

Hwylusydd Tai Gwledig a Cyngor Sir Conwy

Question Title

* 1. Mae’r rhan yma’n gofyn cwestiynau am eich cartref. Ni fydd modd adnabod unrhyw berson o’r wybodaeth a roddwch yn yr adran yma oni bai eich bod yn rhoi eich enw ac ati. Ein diffiniad o gartref (household) yw ‘rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun neu grŵp o bobl (boed yn perthyn ai peidio) sy’n byw yn yr un cyfeiriad ac sydd naill ai’n rhannu ystafell fyw neu’n bwyta gyda’i gilydd o leiaf unwaith y dydd’
Ai dyma le rydych chi’n byw yn bennaf?   Ticiwch un blwch

Question Title

* 2. Sut fyddech chi’n disgrifio lle rydych chi’n byw?

Question Title

* 3. A ydych chi’n berchen arno neu’n ei rentu?    Ticiwch un blwch

Question Title

* 5. Sawl ystafell wely sydd yn eich cartref?

Question Title

* 7. A ydych chi neu rywun yn eich cartref mewn angen symud o fewn yr ardal Talybont o fewn y 5 mlynedd nesaf?

Question Title

* 9. Sawl ystafell wely bydd y cartref yn disgwyl ei angen?  Ticiwch un blwch

Question Title

* 10. Sut fyddech chi'n disgrifio'r cartref?

Question Title

* 11. Pryd rydych chi’n rhagweld y bydd angen i’r cartref symud?  Ticiwch un blwch

Question Title

* 12. Eglurwch pam nad yw’ch lle presennol yn ddigonol? Ticiwch bob blwch perthnasol

Question Title

* 13. A oes angen tŷ o fath penodol ar y cartref? Ticiwch un blwch

Question Title

* 14. Faint o rent y gallai’r cartref ei fforddio? Mae hyn fel arfer gyfystyr â thraean o gyfanswm incwm net y cartref ar gyfer y cyfnod. Peidiwch â chynnwys budd-daliadau tai. Ticiwch un blwch 

Question Title

* 15. A ydy’r cartref / aelwyd ar restr drosglwyddo neu restr aros i rentu neu brynu yn yr ardal?   Ticiwch flychau perthnasol

DS. Nid yw'r holiadur yma yn eich cofrestru ar restr aros am dŷ .

Question Title

* 16. Sut byddai’r cartref yn ystyried talu am y llety yma?                                     
Ticiwch bob blwch perthnasol

Question Title

* 17. Pa in fyddai eich prif ddewis (dewiswch in o'r rhifau)

Question Title

* 18. Faint y gallai’r cartref ei fforddio pe byddai’n prynu tŷ / fflat / byngalo a.y.y.b? Mae hyn fel arfer gyfystyr â lluosogi cyfanswm incwm crynswth y cartref â 3 i gyfrifo faint o forgais y gellir ei fforddio a hefyd unrhyw gynilion neu elw a gaiff y cartref trwy werthu tŷ/annedd.  Ticiwch un blwch

Question Title

* 19. Pa ardal(oedd) byddai yr aelwyd yn ystyried byw?
Ticiwch bob blwch perthnasol ac yn ôl rhif o safbwynt blaenoriaeth.

Question Title

* 20. Byddai gennych ddiddordeb mewn hunan adeiladu neu eiddo gwag os oes un ar gael?

Question Title

* 21. Pa un fyddai eich prif ddewis?

Question Title

* 22. Mae'n bwysig eich bod yn darparu eich manylion isod, yn enwedig os ydych chi neu rywun yn eich aelwyd yn dymuno symud.   Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu â phartïon eraill heb eich caniatâd. Holl wybodaeth yn gyfrinachol.

Question Title

* 23. RHAN 3: Barn am dai yn yr ardal
Diben y rhan yma yw holi barn pobl leol am dai newydd a safleodd datblygu yn yr ardal ar gyfer pobl leol, yn ogystal â chanfod pobl sydd yn dymuno dychwelyd. Mae gwaith yn bwysig ac mae cwestiwn am hynny hefyd. Byddaf yn cadw pob ymateb yn gwbl gyfrinachol; fodd bynnag, bydd adroddiadau’n cynnwys sylwadau a rhesymau fydd yn cael eu rhoi yn ddienw.
Ar wahân i chi eich hun neu unrhyw un arall yn eich cartref, a ydych chi’n gwybod am unrhyw un â ‘chysylltiad lleol’ nad yw’n byw yn ardal ar hyn o bryd ond a hoffai symud i fyw yn ôl i’r ardal? Ystyr ‘cysylltiad lleol’ yw “pobl sydd wedi byw neu weithio yn yr ardal cysylltiol, am bum mlynedd neu fwy”.

Question Title

* 24. Os oes angen yn cael ei ganfod, a fyddech chi’n gefnogol o ddatblygiad bychan o dai ar gyfer pobl a chysylltiad lleol yn eich cymuned? Ticiwch un blwch

Question Title

* 25. Rhowch resymau dros eich penderfyniadau os dymunwch

Question Title

* 26. A ydych chi’n gwybod am unrhyw safleoedd, tir, adeiladau diwydiannol neu adeiladau gweigion addas ar gael yn ardal yr arolwg y gellir eu hystyried ar gyfer cynllun tai ar gyfer pobl leol arwahan i safleoedd sydd wedi eu dynodi? Rhowch restr yma a manylion cyswllt.

Question Title

* 27. Mae cymunedau cynaliadwy angen gwaith yn ogystal â lle i fyw. Oes angen gwaith neu le i weithio arnoch? Os oes pa fath?

Question Title

* 28. Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw sylwadau, ysgrifennwch nhw isod. 


 

Question Title

* 29. BYDDE'R CYNGOR CYMUNED YN AWYDDUS I WYBOD.
A ydych yn teimlo bod y gwasanaeth band eang sy’n cael ei darparu yn Ardal Cyngor Cymuned Caerhun (Tal y bont, Rowen, Caerhun a Henryd) yn ddigonol?

Question Title

* 30. A ydych yn defnyddio poteli LPG i gynhesu eich cartref?

Question Title

* 31. Os ydych wedi ateb ‘Ydw'– oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar y posibilrwydd o gysylltu a’r prif gyflenwad nwy?

T