1. Cyflwyniad

 
14% of survey complete.
Annwyl Gyfaill,
 
Mae CULT Cymru yn rhaglen ar y cyd rhwng pedwar undeb yn y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion a Undeb yr Ysgrifenwyr. Ariennir yn rhannol trwy Cronfa Ddysgu Undeb Cymru, Llwydoraeth Cymru. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr creadigol, cyflogwyr a sefydliadau eraill i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru.
 
Rhan fawr o'n gwaith ni yn CULT Cymru yw eich helpu chi i adnabod eich anghenion dysgu personol a datblygiad proffesiynol. Mae angen i ni ddysgu mwy amdanoch chi, y sgiliau rydych am eu datblygu a'r math o addysg a hyfforddiant sydd orau gennych, fel y gallwn sicrhau bod gennych fynediad at ddysgu o ansawdd uchel sy'n berthnasol ac yn fforddiadwy.
 
Yn sgil Covid-19 mae CULT Cymru am weithio mor effeithiol ag sy'n bosibl wrth gefnogi gweithwyr creadigol ledled Cymru yn eich dysgu a datblygiad proffesiynol parhaus drwy'r cyfnod heriol hwn. Gan fod ein gwaith wyneb yn wyneb wedi'i ohirio, hoffem:
 
·         wybod gennych chi beth yr hoffech ei weld o ran dewis o hyfforddiant, datblygiad proffesiynol parhaus a lles a sut hoffech chi ddysgu'r rhain ar-lein e.e. dysgu grŵp, dosbarthiadau meistr, un-i-un ac ati. Oherwydd y pwysau ariannol sydd ar gymaint o bobl ar hyn o bryd, ein nod yw cynnig y rhan fwyaf o'r gweithgareddau hyn naill ai am ddim neu drwy gymhorthdaliadau. O bosib byddwn yn gofyn am flaendal i archebu eich lle, ond os nad yw hyn yn fforddiadwy i chi medrwch trafod hyn gyda ni yn gyfrinachol.
 
·        adnabod ffyrdd arloesol o ddefnyddio sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gweithwyr creadigol a galluogi'r rhai sydd am wneud hynny i rannu'r sgiliau hyn gydag eraill, naill ai drwy gyrsiau ar-lein, dosbarthiadau meistr / arddangos ayyb. Rydym am glywed eich syniadau ac eich barn chi ar sut y gallai hyn weithio yn ymarferol. Buasai hyn yn cynnwys hyfforddwyr profiadol yn ogystal â'r rhai sydd am hyfforddi ac arbrofi ffyrdd o rhanni sgiliau gydag eraill.

·       eich cyfeirio chi at wybodaeth arall sydd ar gael sy'n penodol i'n diwydiant yn ogystal ag hyfforddiant ehangach.

T