Rhowch eich barn i ni

Mae'n ddyletswydd statudol ar Gyngor Sir Powys i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Cyhoeddus erbyn 31 Mai, 2019.
Diffiniad:  toiled cyhoeddus yw toiled y gall y cyhoedd eu defnyddio, naill ai mewn perchnogaeth gyhoeddus neu breifat, mewn amrywiaeth o eiddo a lle nad oes angen bod yn gwsmer na phrynu rhywbeth i'w defnyddio.  
 
Hyd yma, rydym wedi bod yn cysylltu â darparwyr ac yn mapio'r ddarpariaeth bresennol ynghyd â siarad â grwpiau amrywiol o drigolion ynghlych eu hanghenion.  Rydym nawr wedi cynhyrchu ein strategaeth ddrafft gyntaf a hoffwn gael eich barn am y strategaeth a'r camau sydd wedi'u rhestru ynddi.  Llywodraeth Cymru fydd yn casglu'r holl wybodaeth am y ddarpariaeth ym Mhowys ac yn cynhyrchu map digidol ac ap i helpu sicrhau bod unrhyw un sy'n byw neu'n ymweld â Chymru yn gallu dod o hyd i'r toiledau cyhoeddus agosaf trwy bwyso botwm.

Yn anffodus, nid oes unrhyw gyllideb gan Lywodraeth Cymru i greu neu wella'r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus ond rydym wedi rhestru dros 20 cam y gallwn gymryd mewn cydweithrediad â sefydliadau eraill/cynghorau tref. 
 
Rhowch eich sylwadau erbyn hanner nos, dydd Llun y Pasg 22 Ebrill 2019.

 

Question Title

* 1. Cywirdeb Data. 

Hoffwn gyhoeddi strategaeth sy'n cynnwys y darlun mwyaf cywir o'r toiledau cyhoeddus sydd ar gael yn y sir.  Fodd bynnag, mae gennym nifer o fylchau yn y data ry'n ni wedi casglu e.e.  Efallai byddwn wedi cael gwybod am leoliad toiled cyhoeddus ond nid os oes cyfleusterau newid babanod ar gael. 

Ewch i dudalennau 13 - 20 yn y strategaeth ac edrychwch ar y tabl sy'n rhoi manylion y ddarpariaeth.   Hoffwn wybod:
  • A oes unrhyw beth wedi cael ei restru'n anghywir neu'n wallus?
  • A oes gennych unrhyw wybodaeth ychwanegol am y toiledau sydd wedi'u rhestru - yn enwedig ynghylch y math o ddarpariaeth?
  • A oes unrhyw doiledau ar gael i'r cyhoedd nad ydym yn gwybod amdanynt? 
Bydd y wybodaeth ganlynol yn ein helpu i ddiweddaru'r strategaeth ddrafft yma.
  
1) Nid ydym wedi cynnwys archfarchnadoedd ar ein rhestr ond ry'n ni'n gwybod eu bod yn cael eu defnyddio'n aml gan drigolion /ymwelwyr.  Os yw archfarchnad yn ymateb i ddweud eu bod nhw'n fodlon cael eu cynnwys byddwn yn eu hychwanegu i'r rhestr, ond nid ydym yn chwilio am fanylion yn ymwneud ag unrhyw doiledau archfarchnad. 
2) Os ydych chi'n darparu toiled cyhoeddus ym Mhowys a hoffech gael eich cynnwys yn y strategaeth, llenwch Label 3 (Toiledau ychwanegol sydd heb eu rhestru) a hefyd manylion cyswllt.   (Byddai eich enw neu enw eich sefydliad, e-bost a rhif ffon yn ddefnyddiol rhag ofn y byddwn am gysylltu â chi)
3) Nodwch enw, lleoliad a'r dref lle mae'r toiledau ry'ch chi'n cyfeirio atynt wedi'u lleoli fel ein bod yn gallu newid/ychwanegu i'n data.  

Diolch yn fawr.

Question Title

* 2. Y Strategaeth a'r Camau Gweithredu  

Rydym wedi rhestru 22 cam gweithredu yn ein strategaeth.  Cyfeiriwch at dudalennau 22 - 26 o'r strategaeth i ddarllen y camaau ac yna rhowch wybod i ni eich barn ar y datganiadau canlynol.  Gallwch gytuno neu anghytuno.

  Cytuno'n gryf Cytuno Anghytuno Anghytuno'n gryf Ddim yn siwr/Ddim yn gwybod/Dim barn
Rwy'n meddwl bod y camau gweithredu sydd wedi'u rhestru yn y strategaeth yn rhai da
Rwy'n meddwl bod y camau gweithredu sydd wedi'u rhestru yn realistig a gellir eu cyflawni
Pan fydd y camau wedi'u rhoi ar waith rwy'n meddwl y byddant yn gwella'r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus yn y sir
Rwy'n gallu gweld bod adborth ynglyn a gwella cyfleusterau Newid ym Mhowys wedi cael ei dderbyn
Rwy'n gallu gweld bod yr adborth ynglyn a darparu mwy o gyfleusterau babanod wedi cael ei dderbyn
Dylai'r cyngor blaenoriaethu gweithio gyda sefydliadau eraill i wella'r ddarpariaeth

Question Title

* 3. Os hoffech roi sylwadau ar gam/gamau gweithredu penodol neu os ydych chi o'r farn bod cam gweithredu'n anghywir neu os nad ydym wedi cynnwys cam gweithredu ry'ch chi'n meddwl dylai fod yna, gallwch roi eich barn/awgrym yma.

Question Title

* 4. Beth yw eich barn gyffredinol am y strategaeth?

Question Title

* 5. Os ydych wedi nodi'r strategaeth fel boddhaol, gwael neu wael iawn nodwch fel y byddech chi'n gwella'r strategaeth o'ch safbwynt chi.  Diolch yn fawr.

T