Question Title

* 1. An e neach-coimhid neo com-pàirtiche a' Mhòid air-loidhne a bh' annad? / Were you a viewer or a participant of the Virtual Mòd?

Question Title

* 2. Dè na tachartasan a chunnaic thu? / Which events did you watch/attend? (you may tick more that one)

Question Title

* 3. Dè am meadhan a chleachd sibh airson Am Mòd Nàiseanta Rìoghail air loidhne fhaicinn? / Which platform did you use to watch the Virtual Mòd?

Question Title

* 4. Cò mheud uair de chraolaidhean a' Mhòid a chunnaic thu? / How many hours of programs did you watch?

Question Title

* 5. An do chleachd thu fo-thiotalan airson na prògraman fhaicinn? / Did you use sub-titles to watch any of the programs?

Question Title

* 6. Dè na prògraman as fheàrr a chòrd riut agus carson? / Which programs did you enjoy best and why?

Question Title

* 7. Gu dè an ìre aig an robh na prògraman / Describe the quality of the programs?

Question Title

* 8. An deach an tachartas a lìbhrigeadh gu math / Was the event delivered well?

Question Title

* 9. A bheil thu den bheachd gun d'fhuair an cànan & cultar na Gàidhlig deagh fhoillsechadh rè seachdain a' Mhòid air loidhne? Do you think that Gaelic language & culture had an increased profile and coverage during the Virtual Mòd?

Question Title

* 10. Beachdan sam bith eile air a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail air loidhne / Any other comments on the Virtual Royal National Mòd

0 of 10 answered
 

T