Amrywiaeth Mewn Llywodraeth Leol

Mae gan lywodraeth leol rôl ganolog yn llywodraethiant Cymru; mae’n rhoi arweinyddiaeth ac yn darparu ystod eang o wasanaethau i’r bobl yn eu hardaloedd, gan gynnwys gwasanaethau addysg, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, rheoli rhwydwaith y ffyrdd, a gwasanaethau diwylliannol.

Ar hyn o bryd, mae tua 1,254 o gynghorwyr yng Nghymru, ac yn ôl eu proffil, mae'r rhain yn bennaf yn ddynion gwyn sydd ar gyfartaledd tua 60 oed.

Mae'n bwysig bod y rhai sy'n gwasanaethu fel cynghorwyr yn adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau. O'r herwydd, rydym am ddeall y rhwystrau o ran cynyddu'r amrywiaeth yn llywodraeth leol ac o ran denu unigolion i fod yn ymgeiswyr mewn etholiadau.

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru am gael eich barn chi am amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

Byddem yn ei gwerthfawrogi'n fawr pe baech yn rhoi ychydig o'ch amser i lenwi ein harolwg byr. Nid oes rhaid ateb pob cwestiwn. Dylai gymryd tua 5 munud i lenwi'r arolwg.

Arolwg i'r cyhoedd yw hwn, ar gyfer pob oed.  
Fodd bynnag, mae gennym arolwg ar wahân i bobl sydd yn gynghorwyr presennol. Felly, os ydych yn gwasanaethu fel cynghorydd lleol ar hyn o bryd, dilynwch y linc i lenwi'r arolwg perthnasol.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn gwneud hynny'n anhysbys. Caiff y canlyniadau eu crynhoi a'u cyhoeddi ar-lein, ond ni fydd modd priodoli ymatebion i unigolion.

Diolch ichi am roi o'ch amser.

Question Title

* 1. A hoffech ddarllen y canllaw diogelu data?

T