Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y cefndir

Dylai llywodraeth leol fod yn fater o bwys i bawb.

Efallai na fyddwn ni bob amser yn sylweddoli, ond mae'n cyffwrdd â'n bywydau mewn rhyw ffordd, bob dydd. O sut y caiff ein sbwriel ei gasglu a'i ailgylchu a sut mae ffyrdd yn cael eu cynnal, i sut y caiff y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ofal a chael eu gwarchod.

Fodd bynnag, mae'r ffyrdd rydyn ni'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn newid yn gyson.

Gall technolegau newydd, diwygiadau i wasanaethau cyhoeddus a'n perthnasoedd â'r rhai sy'n cefnogi ac yn gwasanaethu ein cymunedau ei gwneud hi'n anodd i lywodraeth leol ddiweddaru ei hun yng nghanol y fath newid.

Amser i newid

Mae Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  wedi'i gyflwyno i roi ffyrdd newydd a gwell i lywodraeth leol gefnogi a gwasanaethu ein cymunedau.

Mae'n ceisio rhoi hawl i bobl ifanc 16 a 17 oed a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithiol yng Nghymru bleidleisio, yn cryfhau pwerau awdurdodau lleol ac yn rhoi pwerau i hwyluso uno gwirfoddol rhwng prif gynghorau.

Mae hefyd yn ceisio sicrhau bod dinasyddion yn cael gwybod am benderfyniadau a wneir gan awdurdodau lleol a allai effeithio ar eu bywydau, ac yn cael cyfleoedd i roi eu barn ar y penderfyniadau hynny.

Hoffem glywed gennych chi ynglŷn â hyn

Mae Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru eisiau gwybod beth yw eich barn chi am gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol a gwella tryloywder.

Mae eich llais yn bwysig, gan y gallai ddylanwadu ar waith y Pwyllgor a llywio'r argymhellion mae'n eu gwneud i Lywodraeth Cymru.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig funudau o’ch amser i lenwi ein harolwg byr. Nid oes yn rhaid ateb pob cwestiwn.

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn gwneud hynny'n anhysbys. Bydd y canlyniadau'n cael eu crynhoi a'u cyhoeddi ar-lein, ond ni fydd modd priodoli’r ymatebion i ymatebwyr. Os hoffech wybod sut y bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd, y gellir ei weld yma.

Diolch am roi o’ch amser.

T