Am yr arolwg hwn / About this survey

Beth am ein helpu i ddatblygu dosbarth arbenigol ar gyd-gynhyrchu gofal a chymorth yng Nghymru

Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn cynnal dosbarthiadau arbenigol ledled Cymru ar gyd-gynhyrchu. Yn dilyn dosbarthiadau’r llynedd, eleni byddwn yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr a gwasanaethau eraill a ddatblygwyd gan gymunedau ac a gynhelir ganddynt. Gall hyn fod yn unrhyw beth o grwpiau lleol ar gyfer gofalwyr i wasanaeth sy’n cynorthwyo pobl ag anabledd dysgu, neu hyd yn oed gaffi cymunedol sy’n lle i bobl hŷn gyfarfod â’i gilydd.

Bydd y dosbarthiadau ar gyfer sefydliadau (fel awdurdodau lleol a byrddau iechyd) sy’n ystyried datblygu modelau gofal a chymorth amgen yn eu hardal ac unigolion a grwpiau cymunedol a fyddai’n hoffi sefydlu rhywbeth yn eu hardal leol.

Hoffem wybod a fydd hyn yn fuddiol i bobl felly byddem yn ddiolchgar pe bai modd treulio munud neu ddwy o’ch amser yn ateb y cwestiynau canlynol.  


Help us develop an expert class on co-producing care and support in Wales.

Later this year, we will be holding expert classes across Wales on co-production.  Following on from last years classes, this year we will be focussing on how to develop social enterprises, co-operatives, user led and other services developed and run by communities. These could be anything from a local groups for carers to a service that supports people with a learning disability, or even a community café for older people to meet up.

The classes will be for organisations (such as local authorities and local health boards) looking to develop alternative models of care and support in their area and individuals and community groups who would like to set something up in their local area.

We’d like to know if this will be helpful to people so would be grateful if you could take a few minutes to answer the following questions.

T