Privacy Statement / 
Datganiad Preifatrwydd

This privacy statement sets out the basis on which Land Use Consultants Limited (“LUC”) may use your personal data in respect of this survey.

You acknowledge that:

 • your personal data submitted or collected under or in connection with this consultation (“Personal Data”) will be processed pursuant to this statement;
 • the Personal Data might include your name, address, IP address, contact details (including email address) and any opinions that you include in response to the survey;
 • once you have provided your Personal Data to LUC, LUC have a legitimate interest in utilising that Personal Data to review, analyse and produce reports in respect of the survey;
 • LUC will use your Personal Data solely for the purpose of the survey and for no other purpose;
 • LUC may share the Personal Data with select third parties involved with the survey (such as LUC’s clients and other consultants and professional advisors involved in the consultation);
 • LUC will store, process and retain your Personal Data only for as long as is necessary, and otherwise in accordance with data protection law;
 • LUC may transfer your personal data outside the European Economic Area (EEA), but only to known data processors where those data processors make use of server storage outside the EEA and with whom LUC has a binding data protection agreement; and
 • LUC will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for. To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements. LUC may anonymise your personal data (so that it can no longer be associated with you) for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without further notice to you

You have legal rights regarding the Personal Data (including the right to request access to, or the correction of, your personal data).

If you have any questions, or if you wish to exercise your rights over your Personal Data, you may contact LUC at 250 Waterloo Road, London SE1 8RD or database@landuse.co.uk.
If you wish to make a complaint regarding the treatment of your Personal Data, you may contact the Information Commissioner’s Office (“ICO”). The ICO is the UK’s supervisory authority for data protection issues and further details (including further details of your legal rights over your Personal Data) can be found at www.ico.org.uk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yw eich hysbysu ynghylch sut y gall Land Use Consultants Limited (“LUC”) ddefnyddio eich data personol mewn perthynas â’r holiadur hwn.

Rydych yn cydnabod bod:

 • eich data personol â gyflwynir neu a gesglir fel rhan neu mewn cyswllt â’r ymgynghoriad hwn (“Data Personol”) yn cael ei brosesu yn unol â’r datganiad hwn;
 • gall y Data Personol gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad IP, manylion cyswllt (yn cynnwys cyfeiriad e-bost) ac unrhyw farn rydych yn ei gynnwys  wrth ymateb i’r holiadur;
 • unwaith i chi ddarparu eich Data Personol i LUC, mae gan LUC ddiddordeb dilys i ddefnyddio’r Data Personol i adolygu, dadansoddi a chreu adroddiadau yn seiliedig ar yr holiadur.
 • Ni fydd LUC yn defnyddio eich Data Personol at unrhyw bwrpas ac eithrio’r  holiadur;
 • Efallai y bydd LUC yn rhannu eich Data Personol gyda thrydydd partïon penodol; (er enghraifft cleientiaid  LUC ac ymgynghorwyr proffesiynol eraill sy’n rhan o’r ymgynghoriad);
 • Bydd LUC yn storio, prosesu a chadw eich Data Personol  am gyhyd ag sy'n angenrheidiol yn unig, ac yn unol â chyfraith gwarchod data;
 • Gall LUC drosglwyddo eich data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), ond  i broseswyr data hysbys yn unig  lle bo’r proseswyr data hynny'n defnyddio storfa weinydd y tu allan i'r AEE ac mae gan LUC gytundeb diogelu data rhwymol gyda hwy ; a
 • Bydd LUC  yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni'r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar ei gyfer yn unig. Er mwyn pennu'r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg o niwed posibl o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a allwn gyflawni'r dibenion hynny drwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol perthnasol. Gall LUC wneud eich  data personol  yn anhysbys (fel na all fod yn gysylltiedig â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol ac os felly, efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb rybudd pellach i chi


Mae gennych hawliau cyfreithiol ynglŷn â'r Data Personol (gan gynnwys yr hawl i ofyn am fynediad i'ch data personol neu ei gywiro).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ymarfer eich hawliau dros eich Data Personol, gallwch gysylltu gyda LUC yn 250 Waterloo Road, London SE1 8RD neu database@landuse.co.uk. Os hoffech wneud cwyn yn ymwneud â’r defnydd a wnaed o’ch Data Personol gallwch gysylltu gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (“ICO”). Yr ICO yw awdurdod goruchwylio’r DU ynglŷn â materion gwarchod data a gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach (yn cynnwys gwybodaeth bellach am eich hawliau cyfreithiol dros eich Data Personol) ar www.ico.org.uk.

Question Title

* 1. I acknowledge and agree to the above terms/
Rwy’n cydnabod ac yn cytuno gyda’r amodau uchod

T