Adran 1 - Chi   /   Section 1 - About You

Mae'r arolwg hwn yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau.
This survey takes approximately 15 minutes to complete. 

Question Title

* 1. Dywedwch wrthym am eich rhywedd / Tell us about your gender:  

Question Title

* 2. Dywedwch wrthym am eich oedran / Tell us about your age group:

Question Title

* 3. Pa hil neu ethnigrwydd sy’n eich disgrifio orau? Which race or ethnicity best describes you?  

Question Title

* 4. Dywedwch wrthym am y math o gymuned rydych yn byw ynddi / Tell us about the type of commnity you live in:

Question Title

* 5. Dywedwch wrthym ym mha god post mae eich cymuned / Tell us which postcode your community is in:

Question Title

* 6. Dywedwch wrthym am eich statws cyflogaeth / Tell us about your employment status:

Question Title

* 7. Dywedwch wrthym am eich cartref (ticiwch bob un sy'n berthnasol) / Tell us about your home (tick all that apply):

Question Title

* 8. Dywedwch wrthym am eich trafnidiaeth (ticiwch bob un sy'n berthnasol) / Tell us about your transport (tick all that apply):

Question Title

* 9. Yn yr wythnos ddiwethaf, ar sawl diwrnod ydych chi wedi gwneud 30 munud neu fwy o weithgarwch corfforol (gall hyn gynnwys chwaraeon, ymarfer corff, cerdded yn gyflym neu feicio)? / In the past week, on how many days have you done 30mins or more physical activity (This may include sport, exercise, brisk walking or cycling)?

Question Title

* 10. Yn yr wythnos ddiwethaf, ydych chi'n meddwl eich bod wedi gwneud mwy, llai neu'r un faint o weithgarwch corfforol ac ymarfer corff, o'i gymharu ag wythnos arferol cyn cyfyngiadau COVID? / In the past week, do you think you have done more, less, or the same amount of physical activity and exercise, compared to a typical week before COVID restrictions?

T