Third Sector Partnership Council Priorities

The purpose of this short (5 minute) survey is to seek the views of third sector organisations on:
  • the strategic, cross-cutting issues that you would like to see the Third Sector Partnership Council (TSPC) focus on; and
  • ways to improve engagement amongst TSPC networks.
Your feedback will help the TSPC to choose the two most popular issues to focus on for 2017.  Progress on these priorities will be reported through the networks of the elected TSPC representatives who are working across 25 areas of third sector activity, and via WCVA’s website and Network Wales magazine.

The survey is open from 12 December 2016 – 13 January 2017.  The results will be analysed and considered by the TSPC working group in February 2017.
 
 
 
Diben yr arolwg byr hwn (5 munud) yw holi barn mudiadau trydydd sector ar y canlynol:
  • y materion strategol, trawsbynciol yr hoffech weld Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn canolbwyntio arnynt; a
  • ffyrdd o wella’r ymgysylltiad ymysg rhwydweithiau’r Cyngor Partneriaeth.
Bydd eich adborth yn helpu’r Cyngor Partneriaeth i ddewis y ddau fater mwyaf poblogaidd i ganolbwyntio arnynt yn 2017.  Bydd y gwaith a wneir ar y blaenoriaethau hyn yn cael ei adrodd drwy’r rhwydwaith o gynrychiolwyr etholedig y Cyngor Partneriaeth sy’n gweithio mewn 25 o feysydd o weithgaredd yn y trydydd sector, a thrwy wefan WCVA a’i gylchgrawn Rhwydwaith Cymru.

Mae’r arolwg ar agor rhwng 12 Rhagfyr 2016 a 13 Ionawr 2017.  Bydd gweithgor y Cyngor Partneriaeth yn dadansoddi ac yn ystyried y canlyniadau ym mis gwanwyn 2017.

Ym mha iaith yr hoffech ateb yr arolwg hwn?

Question Title

* 1. Would you like to complete this survey in | Ym mha iaith yr hoffech ateb yr arolwg hwn?

T