Question Title

* 1. Pryd wnaethoch chi ymweld ag Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon ddiwethaf?

Question Title

* 2. Ble mae eich man preswylio arferol?

Question Title

* 3. Faint o bobl oedd yn eich grŵp yn ystod ein hymweliad?

Question Title

* 4. Pa mor aml rydych chi'n ymweld ag amgueddfeydd eraill?

Question Title

* 5. Sut fyddech chi'n graddio eich ymweliad â'r Amgueddfa

Question Title

* 6. Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am yr Amgueddfa?

Question Title

* 7. Beth wnaethoch chi ei fwynhau lleiaf am yr Amgueddfa?

Question Title

* 8. Beth hoffech chi ei weld yn cael ei newid neu ei wella yn yr Amgueddfa yn y dyfodol?

Question Title

* 9. Os oedd gennych blant gyda chi, beth oedd eu hoedrannau adeg yr ymweliad?

Question Title

* 10. I'r rhai ohonoch a oedd â phlant gyda chi ar yr ymweliad, sut fyddech chi'n graddio apêl yr amgueddfa fel amgueddfa i bobl iau?

Question Title

* 11. A fyddech yn argymell yr Amgueddfa i ffrind?

Question Title

* 12. Pan wnaethoch chi ymweld ag Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig oeddech chi:

Question Title

* 13. Sut glywsoch chi am yr Amgueddfa?

Question Title

* 14. Beth oedd prif bwrpas eich ymweliad â Chastell Caernarfon a'r Amgueddfa?

Question Title

* 15. Oeddech chi'n ymwybodol bod yr Amgueddfa yng Nghastell Caernarfon cyn eich ymweliad?

Question Title

* 16. Pa mor fodlon oeddech chi gyda'ch ymweliad â'r Amgueddfa?

Question Title

* 17. A ydych chi, neu a oedd unrhyw un o'ch grŵp yn gyn-filwr?

Question Title

* 18. Ydych chi'n aelod, neu'n gyn-aelod o'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig?

Question Title

* 19. Ydych chi'n aelod neu'n gyn-aelod o'r Cymry Brenhinol?

Question Title

* 20. A oes gennych berthynas a wasanaethodd yn y naill Gatrawd neu'r llall?

Question Title

* 21. Beth sydd o ddiddordeb mwyaf i chi am yr Amgueddfa a'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig? (gallwch dicio cymaint o flychau ag y mynnwch).

Question Title

* 22. Sut fyddech chi'n ystyried llwyddiant yr Amgueddfa yn gwella eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth am hanes y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig?

Question Title

* 23. A oedd unrhyw beth arbennig yn arddangosfeydd yr Amgueddfa yn sefyll allan yn ystod eich ymweliad?

Question Title

* 24. A fyddai gennych ddiddordeb mewn arddangosfeydd ychwanegol, sy'n newid yn aml, ar hanesion Catrodol neu themâu tebyg yn y castell?

Question Title

* 25. Rydym yn bwriadu sefydlu rhwydwaith "Cyfeillion" ar gyfer yr Amgueddfa. A fyddai gennych ddiddordeb mewn ymuno?

Question Title

* 26. Hoffech chi gael eich cynnwys mewn raffl?

Question Title

* 27. Yn olaf, a hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr Amgueddfa, digwyddiadau, datblygiadau ac arddangosfeydd newydd?

0 of 27 answered
 

T