Welsh Apprenticeship Framework Review for Sporting Excellence

Welcome to the survey for the review of the Welsh Apprenticeship Framework for Sporting Excellence Level 3.

Skills Active is the Sector Skills Council for Active Leisure, Learning and Wellbeing and have been commissioned by the Welsh Government to review this framework.
 
We are inviting feedback on the revised draft Framework Pathway; and would be interested to hear from apprentices, employers, training providers, awarding bodies, assessors and other stakeholders in Wales to ensure the Framework Pathway is fit for purpose.

We invite you to comment on the overall sector Framework as well as specific requirements for each Framework Pathway.
The current Framework Pathway document can be found here and the newly proposed draft Framework Pathway document can be found here.  The consultation will refer to these documents.

This consultation should take about 20-30 minutes to complete. The consultation will be open until 09/01/2023. 

The data in this consultation will be collated by Skills Active and shared with Welsh Government to provide an evidence based internal report.  The report will highlight the required changes in the Framework Pathways, to ensure that the revised Framework Pathway is fit for purpose.

Croeso i'r arolwg ar gyfer adolygu Fframwaith Prentisiaethau Cymru ar gyfer Rhagoriaeth chwaraeon lefel 3.
Sgiliau Cymru yw'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Hamdden Egnïol, Dysgu a Llesiant ac maent wedi'u comisiynu gan Lywodraeth Cymru i adolygu'r fframwaith hwn.
Rydym yn gwahodd adborth ar y Llwybr Fframwaith drafft diwygiedig; a byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y Llwybr(au) Fframwaith yn addas i’r diben.
Rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar ofynion cyffredinol Fframwaith y sector yn ogystal â gofynion penodol ar gyfer pob Llwybr Fframwaith
Mae'r ddogfen Llwybr Fframwaith bresennol i'w chael yma ac mae'r Llwybr Fframwaith drafft arfaethedig (Fframwaith gynt) yma. Bydd yr ymgynghoriad yn cyfeirio at y dogfennau hyn.
Dylai gymryd tua 20-30 munud i gwblhau'r ymgynghoriad, a bydd ar agor tan 09/01/2023.
Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael eu casglu gan Skills Active a'u rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn llunio adroddiad mewnol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y newidiadau sydd angen eu gwneud i'r Llwybr(au) Fframwaith i sicrhau bod y Llwybr Fframwaith arfaethedig yn addas i'r diben.

Question Title

* 1. About you and your organisation (Optional)
Gwybodaeth amdanoch chi a'ch sefydliad (Dewisol)

Question Title

* 3. Duration - Is this the right length of time (18 months) to achieve the apprenticeship?
Hyd - ai dyma'r cyfnod amser (18mis) cywir ar gyfer cyflawni'r Brentisiaeth?

Question Title

* 4. Entry requirements - are the entry requirements for the framework Level 3, Pathway: Sporting Excellence correct?
Gofynion mynediad - A yw'r gofynion mynediad ar gyfer y Llwybr Fframwaith (ynghyd â gofynion mynediad y Fframwaith) yn gywir?

Question Title

* 5. Framework Pathways (where appropriate) - are these still relevant? If not what should they be changed to?
Llwybr(au) Fframwaith (lle'n briodol) - a yw'r rhain yn berthnasol o hyd? Os na, sut y dylid eu newid?

Question Title

* 6. A proposal has been put forward to amend the title of this Framework Pathway. The proposed new title will be Sport, Leisure and Active Well-being Do you agree with this proposed changed?
Cyflwynwyd cynnig i ddiwygio teitl y Llwybr Fframwaith hwn. Y teitl arfaethedig newydd fydd Sport, Leisure and Active Well-being. Ydych chi'n cytuno â'r newid hwn?

Question Title

* 7. Job Roles: Is the information about the job role(s) correct?
Swyddi - A yw'r wybodaeth am y swydd/swyddi’n gywir?

Question Title

* 8. Qualification(s) - are the qualifications suitable/relevant for the Framework Pathway(s) within the framework?
Cymwysterau - a yw'r cymwysterau'n addas/berthnasol i'r Llwybr(au) Fframwaith yn y Fframwaith?

Question Title

* 9.  Essential Skills Wales - Communication has been set at Level 2. Is this the right level for this Framework Pathway?
Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu wedi'i osod ar Lefel 2. Ai dyma'r lefel gywir ar gyfer y Llwybr Fframwaith hwn?

Question Title

* 10.  Essential Skills Wales - Application of Number has been set at Level 2. Is this the right level for this Framework Pathway?
Sgiliau Hanfodol Cymru - mae'r Cymhwyso Rhif wedi'i osod ar Lefel 2. Ai dyma'r lefel gywir ar gyfer y Llwybr Fframwaith hwn?

Question Title

* 11.  Essential Skills Wales - Digital Literacy is not mandatory and therefore has not been included in this framework, do you agree?
Sgiliau Hanfodol Cymru - Nid yw Llythrennedd Digidol yn orfodol ac felly nid yw wedi ei gynnwys yn y fframwaith hwn, ydych yn cytuno?

Question Title

* 12. Progression - Is this appropriate?
Do you feel there is a need for higher apprenticeship frameworks in this sector?
Cynnydd - a yw hyn yn briodol?
Ydych chi'n teimlo bod angen fframweithiau prentisiaeth uwch yn y sector hwn?

Question Title

* 13. Are there any other additional requirements that need including in this framework?
A oes unrhyw ofynion ychwanegol eraill

Question Title

* 14. Employee Rights and Responsibilities (ERR) is no longer a mandatory requirement for Apprenticeships in Wales. 
Do you think apprentices undertaking this Framework Pathway should be required to complete ERR?
Nid yw Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr (ERR) yn ofyniad gorfodol ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru mwyach.
Ydych chi'n meddwl y dylai fod yn ofynnol i brentisiaid sy'n dilyn y Llwybr Fframwaith hwn gwblhau ERR?

Question Title

* 15. On and Off the job training -are the On and Off the job hours correct for this framework?
Hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o'r gwaith - a yw'r oriau ar gyfer yr hyfforddiant hwn yn gywir?

Question Title

* 16. How Equality and Diversity will be met page is included.
Do you agree with the contents of this section?
Sut caiff Cydraddoldeb ac Amrywiaeth eu bodloni 
Ydych chi'n cytuno â chynnwys yr adran hon?

Question Title

* 17. A question for Employers - Do you think you will use this apprenticeship Framework Pathway(s) within your organisation?
Cwestiwn i Gyflogwyr - Ydych chi'n meddwl y byddwch yn defnyddio'r Llwybr Fframwaith hwn yn eich sefydliad?

Question Title

* 18. A question for Individual Apprentices - Is there any part of the Apprenticeship that you would like to see changed?
Cwestiwn i Brentisiaid Unigol - A oes unrhyw ran o'r Brentisiaeth yr hoffech ei newid?

Question Title

* 19. Do you feel it is important to have qualifications available in the Welsh language?
Wyt ti'n teimlo ei bod hi'n bwysig cael cymwysterau yn yr iaith Gymraeg?

Thank you!

Many thanks for taking the time to respond. Every comment is valuable. If you have any questions about the consultation, please email beccy.poole@skillsactive.com 

This is what happens next:

The response received will be analysed and reviewed and used to make any changes to the revised Apprenticeship Framework Pathway before it is submitted for approval. Once the revised Framework Pathway has been Published on the Welsh Government website it will then be available for delivery in Wales.

Diolch!

Diolch yn fawr i chi am roi o'ch amser i ymateb. Mae pob sylw'n werthfawr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, e-bostiwch beccy.poole@skillsactive.com 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Caiff yr ymatebion a ddaw i law eu dadansoddi a'u hadolygu a'u defnyddio i wneud unrhyw newidiadau i'r Llwybr Fframwaith Prentisiaeth diwygiedig cyn y caiff ei gyflwyno i'w gymeradwyo. Pan fydd y Llwybr Fframwaith diwygiedig wedi'i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, bydd wedyn ar gael i'w gyflwyno yng Nghymru.

T