Mae gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam brosiect newydd cyffrous sy'n anelu at nodi cyfleoedd i ddatblygu gofal plant cyfrwng Cymraeg trwy agor meithrinfa newydd i wasanaethu Siroedd y Fflint a Wrecsam. Fel rhan o'n hymarfer ymgynghori byddem yn ddiolchgar pe bai pobl sy'n byw a / neu'n gweithio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn medru cwblhau'r arolwg byr hwn ynglŷn â'u sefyllfa teuluol. Mae yna 10 cwestiwn, a ddylai gymryd llai na 5 munud i'w hateb. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Bronwen Wright ar bronwen@menterfflintwrecsam.cymru. Diolch am eich cymorth.

Menter Iaith Fflint a Wrecsam have an exciting new project aiming to identify opportunities to develop Welsh-medium childcare by way of a new day nursery that will serve Flintshire and Wrexham county areas. As part of our consultation exercise we would be grateful if people who live and/or work in North East Wales would complete this short survey regarding their family situation. There are 10 questions, which should take less than 5 minutes to answer.  Should you require further information, please contact Bronwen Wright on bronwen@menterfflintwrecsam.cymru. Thank you for your assistance.

Question Title

* 1. Pa un o’r isod sy’n cyfateb â’ch sefyllfa teuluol bresennol? (Dewiswch pob ateb perthnasol) / Which of the following best matches your current family situation? (Please select all applicable answers)

Question Title

* 2. Ydych chi'n gweithio y tu allan i'ch cartref, ac os ydych, sawl awr yr wythnos ar gyfartaledd? / Do you work outside your home, and if so how many hours per week on average?

Question Title

* 3. Yn dilyn genedigaeth eich plentyn/plant pa mor fuan wnaethoch chi neu a ydych chi'n bwriadu dychwelyd i'r gwaith? / Following the birth of your child(ren) how soon did you or do you intend to return to work?

Question Title

* 4. Ydych chi’n defnyddio neu bwriadu defnyddio gofal plant ar gyfer eich plentyn/plant? / Do you use or intend to use any childcare provision for your child(ren)?

Question Title

* 5. Beth yw neu bydd y ffactor pwysicaf y byddwch chi'n ei ystyried wrth drefnu gofal plant? Rhowch fanylion. (Ee Lleoliad, Cost, Oriau agor, Iaith) / What is or will be the most important factor you consider when organising childcare? Please give details. (Eg Location, Cost, Opening hours, Language)

Question Title

* 6. Beth yw prif iaith y cartref? / What is the main language of your home?

Question Title

* 7. Ydych chi wedi ystyried gofal cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn/plant? Neu ydyn nhw yn/wedi mynychu gofal/addysg cyfrwng Gymraeg? / Have you considered Welsh medium care for your child(ren)? Or do they/have they attend(ed) Welsh medium care/school?

Question Title

* 8. Ydych chi’n ymwybodol o feithrinfeydd dydd cyfrwng Cymraeg i blant yn eich ardal ar hyn o bryd? / Are you aware of any Welsh medium day nurseries in your area currently?

Question Title

* 9. Pa mor bwysig ydych chi’n teimlo ei fod i gael meithrinfa dydd cyfrwng Cymraeg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru? (0 dim yn bwysig, 10 pwysig iawn) / How important do you feel that it to have a Welsh medium day nursery in North East Wales? (0 not important, 10 very important)

0 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Faint mor bell a fyddech yn fodlon teithio i’ch plentyn cael mynychu meithrinfa dydd cyfrwng Cymraeg? / How far would you be willing to travel for your child to attend a Welsh medium day nursery?

0 of 10 answered
 

T