Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal arfarniad o'i broses gaffael ar gyfer gwariant sy'n llai na £25,000.
Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr.

Question Title

* 1. Rhowch amlinelliad bras o'ch busnes

Question Title

* 2. A ydych wedi gwneud cais am waith gyda'r Cyngor, ac os felly, faint yw ei werth? (dewiswch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 3. A ydych wedi bod yn llwyddiannus?

Question Title

* 4. Sut ydych yn chwilio am gyfleoedd gyda'r Cyngor? (dewiswch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 5. A ydych wedi eich cofrestru ar gwerthwchigymru?

Question Title

* 6. A oeddech yn gwybod fod y Cyngor, lle y bo’n bosibl, wedi ymrwymo i hysbysebu unrhyw gyfle gwerth dros £25,000 ar gwerthwchigymru?

Question Title

* 7. Pe bai'r Cyngor yn hysbysebu ar-lein gyfleoedd rhwng £5,000 a £25,000, a fyddai diddordeb gennych mewn cwblhau dogfen ddyfynbris ar-lein ar gyfer gwaith?

Question Title

* 8. A ydych yn credu y dylem gyhoeddi Rhestr Gontractau ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin lle nodir y contractau sydd wedi'u dyfarnu a'r cyflenwr/cyflenwyr llwyddiannus?

Question Title

* 9. Fel busnes lleol, pa gymorth o ran caffael fyddai o fudd i chi? (dewiswch bob un sy'n berthnasol)

T