1. Am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig | The National Gaelic Language Plan

Co-chomhairleachadh air an dreachd den Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2017 – 2022
Consultation on the draft National Gaelic Language Plan 2017 – 2022

Ùine a’ Cho-chomhairleachaidh: 14 Gearran 2017 – 17 Cèitean 2017
Consultation Period: 14 February 2017 – 17 May 2017

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 feumaidh Bòrd na Gàidhlig Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ullachadh agus a chur a-steach gu Ministearan na h-Alba, plana anns am bu chòir molaidhean a bhith a tha ag innse mar a thèid dleastanasan a’ Bhùird fon Achd a choileanadh. Sna molaidhean sin, feumaidh ro-innleachd a bhith ann airson a bhith ag adhartachadh, agus a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh, cleachdadh agus tuigsinn na Gàidhlig, agus foghlam Gàidhlig, agus cultar na Gàidhlig.

Tha na dleastanasan a tha an Achd seo a’ buileachadh air a’ Bhòrd rin coileanadh le sùil gus inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba a tha a’ faighinn spèis a tha co-ionann ris an spèis a th’ ann don Bheurla tro bhith a’ meudachadh an àireamh dhaoine as urrainn Gàidhlig a chleachdadh agus a thuigsinn.

Ann a bhith ag ullachadh a’ Phlana, feumaidh am Bòrd comhairle a ghabhail bho Phàrlamaid na h-Alba, dreachd den Phlana fhoillseachadh, sanasachd a dhèanamh air a’ chothrom a th’ ann gus beachdan a thoirt seachad mun dreachd den Phlana fad nan trì mìosan a mhaireas ùine a’ cho-chomhairleachaidh, agus ealla a ghabhail ri beachdan sam bith a gheibh e san ùine sin.

Tha am Plana seo a’ coileanadh a’ chumha san Achd far am feumar Plana ùr a chur a-steach còig bliadhna às dèidh don Phlana as ùire a bhith air fhoillseachadh agus tha e gu soilleir a’ comharrachadh nam prìomhachasan a th’ ann airson na Gàidhlig agus ciamar a bu chòir ionmhas is stòrasan a bhith air an cur gu feum.

Co-chomhairleachadh Poblach: Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017-2022 (PDF)

It is a requirement of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 that Bòrd na Gàidhlig must prepare and submit to the Scottish Ministers a National Gaelic Language Plan which should include proposals as to how it should exercise its functions under the Act. Those proposals must include a strategy for promoting, and facilitating the promotion of, the use and understanding of the Gaelic language, and Gaelic education and Gaelic culture.

The functions conferred on the Bòrd by the Act are to be exercised with a view to securing the status of the Gaelic language as an official language of Scotland, commanding equal respect to the English language through increasing the number of persons wh
In preparing the Plan, the Bòrd must consult the Scottish Parliament, publish a draft of the Plan, publicise the opportunity to make representation about the draft Plan within three months of the launch of a consultation period, and also take into account any representation received within that period.

This Plan meets the Act’s requirement for a revised Plan to be submitted five years after the most recent, and it clearly identifies the main priorities for Gaelic and where available resources should be directed.

Public Consultation: National Gaelic Language Plan 2017
Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T