Cyflwyniad / Introduction

Llenwch yr holiadur hwn am eich dosbarth etholiadol a’ch man pleidleisio presennol a rhowch unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer dosbarthiadau etholiadol a mannau pleidleisio eraill yn yr adran olaf.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 4 Hydref 2019. 

Am wybodaeth bellach, ffoniwch Lynn Phillips ar 01352 702329 neu e-bost cofrestru@siryfflint.gov.uk

Please complete the questionnaire for your current polling district and polling place and include any comments on alternative polling district and polling places in the last section.

The closing date is Friday 4 October, 2019.

For further information, please telephone Lynn Phillips on 01352 702329 or email register@flintshire.gov.uk

Question Title

1. Enw / Name

Question Title

2. Y sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli (os yw’n berthnasol):
Organisation you are representing (if applicable):

Question Title

3. Cyfeiriad (ar gyfer gohebiaeth):
Address (for correspondence) or email address

Question Title

4. Côd Post / Postcode

Question Title

5. I ba adran etholiadol y mae’ch cyflwyniad yn perthyn iddo?
Which electoral division does your submission relate to?

Question Title

6. I ba ddosbarth etholiadol/man pleidleisio y mae’ch cyflwyniad yn perthyn iddo?
Which polling district/polling places does your submission relate to?

Question Title

7. Credaf fod lleoliad y man pleidleisio hwn yn
I find the location of this polling place

Question Title

8. Rhowch reswm am eich ateb
Please give a reason for your answer

Question Title

9. A yw’r man pleidleisio’n hawdd dod o hyd iddo?
Is the polling place easy to locate?

Question Title

10. Os nad ydyw, rhowch reswm am eich ateb
If No, please give a reason for your answer

Question Title

11. Ydych chi’n credu bod yr adeilad ei hun yn addas fel man pleidleisio?
Do you think that the building itself is suitable for use as a polling place?

Question Title

12. Os nad ydyw, rhowch reswm am eich ateb
If No, please give a reason for your answer

Question Title

13. Ar ôl mynd i mewn i’r adeilad, a yw’r ardal bleidleisio yn hygyrch?
Once inside the building, is the voting area easily accessible?

Question Title

14. Os nad ydyw, rhowch reswm am eich ateb
If No, please give a reason for your answer

Question Title

15. Os ydych yn oedrannus, yn llesg neu’n anabl, a oes unrhyw agweddau mewn perthynas â defnyddio’r man pleidleisio sy’n peri anhawster i chi?
If you are elderly, infirm or have a disability, are there any aspects relating to the use of the polling place that causes you any difficulty?

Question Title

16. Os oes, rhowch fanylion
If Yes, please provide details

T